Darcov tiel pre Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bude pripomínať pamätná tabuľa

Darcov tiel pre Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bude pripomínať pamätná tabuľa
Zdroj: bigstockphoto.com

Včera podvečer sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule inštalovanej na počesť darcov tiel pre Ústav anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za účasti zástupcov univerzity, lekárskej fakulty, pracovníkov Ústavu anatómie UPJŠ LF a zástupcov študentov. Mosadznú plastiku s krídlami vytvorila Ing. Tatiana Feňová a jej mottom sú slová „Vzlietli ste, aby ste zostali v našich vedomostiach“, ktoré najlepšie vystihujú myšlienku darcovstva tela pre študijné účely. Vznik pamätnej tabule podporilo prostredníctvom agentúry KEGA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

„Študenti medicíny nevyhnutne potrebujú spoznávať anatómiu ľudského tela, čo im umožňujú kadávery, telá nebohých, ktorí ešte za života súhlasili s tým, že poskytnú po smrti svoju telesnú schránku na študijné účely. Niekedy navštívia pitevňu aj chirurgovia, ktorí si potrebujú detailnejšie pozrieť nejakú časť tela pred náročnou operáciou, pri zavádzaní nového postupu alebo pri nezvyčajnom poškodení tela pacienta. Takisto anestéziológovia si iba na ľudskom tele dokážu presne nacvičiť techniky vpichu ihly, ozrejmia si, kde sa nerv nachádza, cez aké tkanivá sa k nemu dostanú a ako obídu cievy a iné štruktúry. Toto im neumožní žiaden umelý model ľudského tela ani trojrozmerný počítačový program,“ hovorí prednostka Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD., podľa ktorej sú Slováci v otázke darovania tela na študijné alebo vedecké účely stále veľmi konzervatívni - najmä staršia generácia si neraz nepripúšťa, že by telo mohlo skončiť po smrti inak, ako pochované v zemi na cintoríne, predovšetkým z náboženských dôvodov. Preto je tiel stále nedostatok.

Keďže táto téma je u nás zatiaľ na okraji záujmu a pre bežných ľudí je rozhodnutie darovať telo anatomickému ústavu málo pochopiteľné, o to väčšia vďaka patrí tým, ktorí tak urobili a sú užitoční aj po smrti, pretože pre výučbu študentov sú kadávery naozaj neoceniteľné. „Myšlienku vyjadrenia vďaky ich darcom formou pamätníka som nosila v hlave už dlhšie. V posledných rokoch sme si pripomínali zosnulých darcov tiel na Dušičky kvetmi a zapálením sviečok na chodbe nášho ústavu. Pri texte na obyčajnom papieri, v ktorom sme im vzdávali vďaku za veľký dar, ktorý nám dali, sa neraz pristavili študenti, často aj zahraniční a venovali im chvíľu v tichom rozjímaní alebo modlitbe.

Bol to dojímavý pohľad a vtedy mi napadlo nechať vytvoriť pre darcov peknú pamätnú tabuľu,“ vysvetľuje prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.

„Darovanie tela si na našom ústave vážime ako vysoko šľachetný čin a správame sa preto k nemu so všetkou úctou, ktorá mu prináleží. Naši laboranti odvádzajú veľmi precíznu prácu a majú vysoko profesionálny i ľudský prístup ku všetkým kadáverom. Ľudia sa preto nemusia pozerať na darcovstvo tela s obavami, ako bude na ústave vyzerať starostlivosť o ich telo. Naši zamestnanci k nim pristupujú s pietou a rovnako zaručujeme aj dôstojné správanie k telám zo strany študentov. Samozrejmosťou je pochopiteľne aj úplná anonymitu totožnosti darcu,“ poznamenáva prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.

V minulosti sa ako kadávery využívali predovšetkým nevyzdvihnuté telá ľudí, ku ktorým sa po ich úmrtí nikto neprihlásil. V poslednom období sa však zavádza do praxe program darovania tiel, ktorý umožňuje slobodným rozhodnutím a legislatívnou formou ľuďom darovať ich telá po smrti vede. K tomu pristupujú nielen osamotení ľudia, ktorí majú obavy, že by ich nemal po smrti kto pochovať, ale čoraz častejšie aj takí, ktorých oslovila myšlienka, že môžu byť aj po svojej smrti veľmi užitoční, alebo pociťujú voči medicíne vďaku za záchranu svojho zdravia či života. Pokiaľ osoba nie je infikovaná nebezpečným prenosným ochorením, napríklad vírusom HIV či tuberkulózou a za života napíše príslušné vyhlásenie a nechá ho overiť notárom, jej telo po smrti prevezú na ústav anatómie, kde prejde procesom konzervácie a po použití telesných ostatkov sa ústav postará o jeho kremáciu.

Záujemcovia o darovanie svojho tela po smrti môžu kontaktovať Ústav anatómie LF UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach telefonicky (+421 55) 234 32 15 alebo e- mailom na adrese: maria.orgonasova@upjs.sk

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: