UNLP Košice dostala „zelenú“ na realizáciu biomedicínskeho výskumu

UNLP po prvýkrát v histórii získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré jej na základe žiadosti podľa platných zákonov SR pridelilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu. Nemocnica sa tak zaradila medzi organizácie oprávnené vykonávať nie len biomedicínsky klinický výskum a klinické testovanie liekov, ale aj základný a hlavne  aplikovaný výskum.

Pre tento účel sa použijú finančné prostriedky jednotlivých grantových agentúr SR a zo štrukturálnych fondov EÚ.

Získanie Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je pre UNLP kľúčové, pretože doterajší výskum v medicíne bol organizovaný výlučne univerzitami, bez možnosti univerzitných nemocníc (UN) uchádzať sa o grantovú podporu pre vedecký výskum. Do projektov Operačného programu pre výskum a vývoj boli doposiaľ UN zapojené teda len formálne. „UN a iné organizácie MZ SR totiž neboli klasifikované pre tieto výzvy ako oprávnené organizácie – teda nie výskumné – pričom ako jediné sú oprávnené realizovať biomedicínsky výskum,“ vysvetlil vedúci novozriadeného Oddelenia pre výskum a vývoj UNLP Košice MVDr. Ján Rosocha, CSc.

UN neboli do projektov OP VaV zapojené:

  • Do projektov sa v najväčšej miere zapájajú univerzity s celkový počtom 365 účastí v projektoch, SAV zaznamenala 217 účastí, podnikatelia 141, rezortné ústavy 56 a neziskové organizácie tri.
  • Univerzity sú najúspešnejšie s celkovým rozpočtom 574,89 mil. EUR, SAV získala projekty s celkovým rozpočtom 149,76 mil. EUR. Podnikatelia získali NFP na projekty s celkovým rozpočtom 158,73 mil. EUR.
  • UN – 0,00 EUR

„Našou ambíciou je odteraz vstupovať do partnerskej spolupráce s inými výskumnými organizáciami, a to aj v zahraničí, čím chceme plnohodnotnejšie napĺňať poslanie univerzitnej nemocnice, ktorá má poskytovať najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, a bez vlastného výskumu zabezpečujúceho každodenné zvyšovanie kvality poskytovania modernej diagnostiky a liečby to nie je možné,“ vyjadril spokojnosť s udeleným osvedčením riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ladislav Rosocha, MPH a dodal: „Aj keď výskumná funkcia univerzitnej nemocnice sa začína napĺňať až v súčasnosti, mieni tým pomôcť aj svojim univerzitným partnerom v úspešnej realizácii výskumných úloh, ktoré boli v tomto programovom období financované hlavne z prostriedkov štrukturálnych fondov pre podporu výskumu, vývoja a inovácií v biomedicíne.“

Prioritné smery v biomedicínskom výskume na roky 2014 – 2020:

  • Nádorové ochorenia
  • Ochorenia srdca, ciev a mozgu
  • Endokrinné a metabolické poruchy
  • Infekčné ochorenia vírusového a bakteriálneho pôvodu
  • Regeneračná a transplantačná medicína
  • Alergie a alergény

„Našim cieľom je pokúsiť sa o vybudovanie medicínskeho centra aplikovaného výskumu – zameraného napríklad na regeneračnú a transplantačnú medicínu a na problémy reprodukcie a našou snahou bude tiež nájsť strategických partnerov pre projekty z EU programu Horizont 2020,“ konkretizoval námestník riaditeľa UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Hlavným cieľom UNLP je však podieľať sa na praktickej realizácii Stratégie výskumu a vývoja v SR do roku 2020 v oblasti biomedicíny, ktorá bola schválená Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 24. septembra 2013.

„Touto aktivitou chceme aktívne prispieť k realizácii vízie vlády SR, ktorej cieľom je podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života,“ zdôraznil riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha a dodal: „Verím, že aj touto aktivitou sme nastúpili na novú cestu rozvoja našej univerzitnej nemocnice.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: