3. december je medzinárodným dňom ľudí s postihnutím

3. december je medzinárodným dňom ľudí s postihnutím
Zdroj: bigstockphoto.com
Viac ako jedna miliarda ľudí, alebo približne 15% svetovej populácie, žije s nejakým druhom zdravotného postihnutia. Ľudia s postihnutím, ktorí predstavujú najväčšiu svetovú minoritu, často čelia bariéram, ktoré im bránia podieľať sa na všetkých aspektoch života v spoločnosti. Bariéry majú rôznu formu, vrátane tých, ktoré súvisia s fyzickým prostredím, informačnými a komunikačnými technológiami, alebo tie, ktoré vyplývajú z legislatívy alebo politiky, alebo zo spoločenských postojov a diskriminácie. Výsledkom je, že ľudia s postihnutím nemajú rovnaký prístup k spoločnosti alebo službám, vrátane zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, politickej účasti.

Zdroj: redakcia Zzz.sk
Zdroj foto: bigstockphoto.com

Štatistiky a skúsenosti ukazujú, že pri odstránení bariér a umožnení plnej participácie ľudí s postihnutím v spoločenskom živote profituje celá spoločnosť. Preto bariéry, ktorým čelia ľudia s postihnutím, v konečnom dôsledku predstavujú ujmu pre celú spoločnosť.

Prístupnosť a inklúzia ľudí s postihnutím sú základnými právami, ktoré rozpoznáva Dohovor OSN o právach ľudí s postihnutím (dohovor), pričom tieto nie sú iba cieľom, ale predpokladom pre užívanie iných práv.  Článok 9 dohovoru – prístupnosť, sa snaží umožniť osobám so zdravotným postihnutím žiť nezávislý život a plne sa zapojiť do všetkých aspektov života a rozvoja. Vyzýva zmluvné strany k prijatiu vhodných opatrení na zabezpečenie prístupu ľudí so zdravotným postihnutím ku všetkým aspektom spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými, rovnako ako k určeniu a odstráneniu prekážok a bariér, ktoré  prístupnosti bránia.

(Podľa materiálu "Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike")

Dátum zverejnenia: