Generácia Z – technologicky najbystrejšia, ale aj dostatočne empatická k záchrane života

Generácia Z – technologicky najbystrejšia, ale aj dostatočne empatická k záchrane života
Zdroj: Falck n.o., redakcia
Bratislava, 28. november 2017 - Generácia narodená po roku 2000, označovaná aj ako „Generácia Z“, je technologicky najbystrejšou. Jej predstavitelia využívajú všetky vymoženosti, ktoré im dnešný moderný svet ponúka. Sú však aj dostatočne empatickí a humánni k druhým? Vedeli, chceli či dokázali by pomôcť v núdzi či v nebezpečenstve? „Dôležité je celoživotné vzdelávanie. Vzdelávanie v akejkoľvek podobe, či už ide o školu alebo iné neformálne vzdelávanie, otvára dieťaťu nové možnosti. Učí ho myslieť novým spôsobom, dáva mu príležitosť vyniknúť, ale aj uplatniť sa v skupine svojich vrstovníkov. Projekty ako ZÁCHRANA SOM JA významne prispievajú k obohateniu osobnosti dieťaťa mladšieho školského veku, zdokonaľujú jeho vedomosti a zručnosti. Prehlbujú empatiu a humánne postoje detí voči okolitému svetu ,“ hovorí detská psychologička PhDr. Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.
 
V minulosti sme sa prvú pomoc učili na školách, najčastejšie na branných cvičeniach a neskôr sme si vedomosti a znalosti opakovali na rôznych kurzoch či v práci. Postupne sa však téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách zo škôl vytrácala. Práve preto Falck nezisková organizácia a Nadácia Allianz vracia vzdelávanie o prvej pomoci opäť medzi školákov, a to zážitkovou formou. Projekt ZÁCHRANA SOM JA učí deti, ako sa správať pri najčastejších úrazoch v škole. Keďže súčasťou projektu je aj darovanie automatického externého defibrilátora (AED) pre 50 výherných škôl, zo škôl sa tak stávajú bezpečnejšie miesta. „Takáto forma učenia sa vďaka príťažlivosti a zaujímavej forme môže zaradiť medzi dôležité mimoškolské aktivity, ktoré vhodne dopĺňajú učebné osnovy. Napríklad v predmete etická výchova či náboženstvo. Obohacujú zážitkový svet a hodnotový systém dieťaťa ,“ dodáva D. Kopčanová.
 


Na jednej strane dnešné deti a mládež túžia po maximálnej nezávislosti, ale zároveň potrebujú a vyžadujú si neustále usmerňovanie. Spoliehajú sa na rodičov, učiteľov, kamarátov a iste – aj na internet. Na to, aby sme ich naučili zodpovednosti, cieľavedomosti, spolupatričnosti či úcte k životu je vhodné do ich výchovy zapájať zážitok, možnosť vyskúšať si to, čo vidia a poznajú vďaka moderným technológiám v realite.
 


Mnohé zariadenia sa dnes vyrábajú tak, aby ich užívanie bolo jednoduché a intuitívne. Aj AED je vyrobené a koncipované tak, aby ho dokázal použiť aj školák. Vydáva presné, jasné inštrukcie a samé zanalyzuje stav pacienta a dokáže tak zvrátiť náhle zlyhanie srdca. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 percentách je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. „A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj vydá alebo nie, pričom pokyny pre používateľa sú v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním dokáže aj laik ,“ hovorí hlavný inštruktor Falck Academy Miroslav Nagy.
 
Zatiaľ čo vo svete sú AED bežnou súčasťou verejných priestranstiev, u nás to tak nie je a ich počty na Slovensku nie sú veľmi vysoké. Vďaka projektu ZÁCHRANA SOM JA však na pomyselnej mape AED pribudne 50 defibrilátorov do základných škôl po celom Slovensku. „Školy sú miestom, kde sa nepohybujú len deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia,  samotní učitelia a ďalší ľudia. Niektoré úrazy, ktoré sa v jej priestoroch stanú, si vyžadujú hospitalizáciu, najvážnejšie z nich sa nezaobídu bez ošetrenia záchranárov. Sú však aj kritické prípady, kedy nie je čas čakať na príchod záchranky a treba začať s okamžitým oživovaním,“ zdôrazňuje koordinátorka projektu a výkonná riaditeľka Falck neziskovej organizácie Jana Mračnová. „Pri ohrození života často rozhodujú minúty a záchranou môže byť práve defibrilátor, ktorý použije hoci aj školák. V mnohých obciach, ktoré sú od najbližšej záchrannej služby vzdialené aj desiatky kilometrov, môže byť defibrilátor najbližšou a najrýchlejšou pomocou, ktorá prispeje k záchrane života ,“ dopĺňa za Nadáciu Allianz Lucia Muthová.
 
 
 
O projekte ZÁCHRANA SOM JA
AED sa do škôl dostanú vďaka projektu ZÁCHRANA SOM JA. V rámci neho mohli žiaci prvého stupňa posielať svoje príbehy na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách. Do projektu sa zapojilo takmer 400 tried, z ktorých odborná porota vybrala 50 najlepších. Tie vyhrali zážitkový kurz prvej pomoci pre celý prvý stupeň svojej školy, certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov, ako aj už spomínané AED.
Okrem toho, že až 50 škôl dostane AED, tak sa s ním aj oboznámia v rámci kurzu prvej pomoci. A to je len jedna z aktivít. Taktiež sa naučia ako ošetriť rôzne typy zranení, ktoré sa im môžu stať v škole a v jej okolí a s inštruktormi sa budú zaoberať i prevenciou pred týmito zraneniami a bezpečnosťou cestnej premávky. Spoločne si nasimulujú aj dopravnú nehodu, aby sa deti naučili, ako v takejto situácii zareagovať a zavolať pomoc. V rámci celého kurzu nebude chýbať ani reálna sanitka, ktorú deti uvidia v akcii a budú si ju môcť pozrieť aj zvnútra.

*údaje z prezentácie doc. MUDr. Viliama Dobiáša, CSc. Automatický externý defibrilátor – princípy, efektivita, používanie

Zdroj: redakcia

Dátum zverejnenia: