Adolescentov a mladých dospelých ohrozuje smrtiaca baktéria. Vieme ich chrániť.

Adolescentov a mladých dospelých ohrozuje smrtiaca baktéria. Vieme ich chrániť.
Zdroj: Snowball Communications
Bratislava 21. december 2017 - Meningokoková infekcia je vekovo špecifické ochorenie s rýchlym priebehom, ktoré môže bez komplexnej a okamžitej liečby vo všetkých svojich klinických formách viesť k smrti alebo ťažkému trvalému postihnutiu. Na Slovensku je ročne zaznamenaných 25 – 55 prípadov invazívnych meningokokových ochorení s úmrtnosťou 10 – 15 %. Slovenská pediatrická spoločnosť spúšťa osvetovú kampaň zameranú na informovanie verejnosti o rizikách spojených s meningokokmi u adolescentov a mladých dospelých.
 
Rizikové správanie adolescentov
 
Adolescenti a mladí dospelí  trávia väčšinu svojho času v kolektívoch, v triedach, na internátoch, vo voľnom čase navštevujú spoločné záujmové krúžky, večierky, tábory. Šport, štúdium aj okolie na nich kladie vysoké nároky, čo môže viesť k dlhodobému psychickému a fyzickému vyčerpaniu. K zvýšeniu rizika nákazy meningokokmi prispieva aj znížená imunita adolescenta vo vývine a sociálne správanie v kolektíve.

Práve špecifické správanie tejto skupiny ľudí, považované za rizikový faktor, súvisí s častým nosičstvom meningokoka. Až 25 % adolescentov má meningokoka ako súčasť svojej prirodzenej mikroflóry, čo je podľa odborníkov aj dôvodom vyššej úmrtnosti u tejto skupiny pacientov, v súvislosti s invazívnymi meningokokovými ochoreniami. Pre špecifické správanie adolescentov je charakteristické:
 • preceňovanie fyzických schopností
 • športové výkony
 • vývinové zmeny, dospievanie
 • túžba skúšať nové veci a zaujať v kolektíve
 • blízky fyzický kontakt, zdieľanie jedla a pitia, bozkávanie, či striedanie partnerov
 • ponocovanie, užívanie návykových látok
 • fyzické a psychické vyčerpanie, absencia spánkuPrenos a rizikové skupiny   

 
Baktéria Neisseria meningitidis , známa ako meningokok sa prenáša  úzkym kontaktom s respiračným sekrétom alebo slinami. Nakaziť sa teda dá pri kýchaní, bozkávaní, zdieľaní pohára alebo jedla.

Napriek najvyššej pravdepodobnosti výskytu meningokoka u tínedžerov a mladých dospelých, nebezpečný môže byť pre kohokoľvek bez rozdielu veku. Medzi rizikové skupiny patria:
- najmenšie deti do 4 rokov
- fajčiari
- osoby s vírusovou infekciou
- častí návštevníci klubov, barov a reštaurácií
- cestovatelia
- osoby žijúce v spoločných domovoch (internátoch, kasárňach, väznení).Pri nakazení dochádza ku kolonizácii nosohltanu, patogén sa šíri sliznicou a môže vyvolať zápal, väčšinou sa prejaví ako bežné respiračné ochorenie. Najčastejšie ide o neinvazívne kmene, čo môže viesť k získaniu prirodzenej imunity. Väčšina ľudí si s meningokokom poradí bezpríznakovo, pokiaľ neprepukne do invazívneho ochorenia. Najväčšie riziko prechodu nosičstva do invázie je v druhom týždni od osídlenia nosohltanu.
Pravdepodobnosť nosičstva meningokoka je vekovo špecifická, stúpa od dojčenského veku (4,5 %) a kulminuje práve u adolescentov a mladých dospelých (25 %).
 
Invazívne meningokokové ochorenia – rýchly zabijak
Meningokok môže spôsobovať zápal mozgových blán (meningitída) a otravu krvi (meningokokovú sepsu). V takom prípade sa baktéria dostáva do krvi a prepukne ochorenie invazívneho charakteru. Ide preto o najvážnejšieho kandidáta na prvé miesto v tragickej súťaži o najnebezpečnejšiu baktériu po zaradení prevencie hemofilových infekcií a pneumokokov do národného očkovacieho programu. „Až 25% adolescentov má baktériu meningokoka ako bežnú súčasť svojej mikroflóry, no v súvislosti so sociálnym správaním mladistvých sa toto číslo môže zvýšiť aj na 70 %.
 
Smrteľná je však len v špecifických prípadoch ,“ upozorňuje  prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.,  prednosta II. Detskej kliniky SZU DFNsP v Banskej Bystrici.  Vo väčšine prípadov ide o neinvazívne kmene, preto si organizmus zdravého jedinca bez príznakov poradí s meningokokom, ktorý sa môže prejaviť ako bežné respiračné ochorenie.

Problém nastáva pri invazívnom meningokokovom ochorení a to meningokokovej sepse a meningokokovej meningitíde, kedy sa baktéria dostáva do krvného obehu, mäkkých blán mozgu alebo miechy, alebo nastáva krvácanie do nadobličiek a ďalších častí tela pri Waterhouse-Friederichsen syndróme

V prípade týchto klinických foriem je inkubačná doba 2 – 10 dní, začína sa silnými bolesťami hlavy, horúčkou alebo zvracaním. Pacient je svetloplachý a zmätený, môže mať stuhnutú šiju, studené končatiny a zimnicu, je dýchavičný. Je nevyhnutné okamžite privolať lekársku pomoc. Priemerný čas od prvých príznakov po hospitalizáciu je u adolescentov takmer dvojnásobne dlhý ako u malých detí, v priemere až 22 hodín, pričom práve čas je pri záchrane pacienta rozhodujúcim faktorom. Stav pacienta sa mení z minúty na minútu. Na tele sa začnú objavovať tzv. petéchie , vyrážky a krvné podliatiny, zväčša na hrudníku a končatinách, ktoré môžu spôsobiť rozsiahle nekrózy kože. Pacient upadá do bezvedomia.
           
Vo všetkých týchto formách ide o smrteľné ochorenie s náhlym nástupom z plného zdravia a veľmi rýchlym priebehom. Pomôcť môže jedine okamžitá diagnostika a komplexná liečba v horizonte maximálne niekoľkých hodín. Pacient dostáva priamo do žily vysoké dávky antibiotík a kontrolujú sa životne dôležité funkcie “, hovorí prof. Králinský. Meningokoková sepsa je najrýchlejšie smrtiace infekčné ochorenie, pri ktorom až polovica úmrtí nastáva do 24 hodín od prvých príznakov a do 12 hodín od prijatia do nemocničného zariadenia.Následky týchto ochorení sú naozaj závažné. Približne každý desiaty pacient neprežije ani pri najlepšej starostlivosti, približne pätine pacientov z tých, čo prežijú, hrozia trvalé následky, poškodenie mozgových činností, strata sluchu či nutnosť amputovať končatiny.
 
Aktívna prevencia ako súčasť národných programov
 
Meningokoky ročne spôsobujú v celosvetovom meradle asi 135 tisíc úmrtí. Vekovo špecifický výskyt IMO (invazívnych menongokokových ochorení) závisí od miery imunity populácie.  Najvyšší výskyt meningokokových ochorení  je zaznamenávaný u najmenších detí do 4 rokov a u 15 – 24 ročných adolescentov a mladých dospelých. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyzýva k aktívnej prevencii očkovaním.

V niektorých krajinách sa očkovanie proti meningokokom stalo súčasťou národných očkovacích plánov , hradí sa zo zdravotného poistenia pre malé deti a práve pre veľmi ohrozenú skupinu dospievajúcich (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko i Česká republika). Pridanou hodnotou pri celoplošnom očkovaní je vytvorenie tzv. kolektívnej imunity, čo v praxi znamená, že zaočkovanie odostatočného množstva populácie chráni nielen očkovaných, ale aj časť neočkovanej populácie.
 
U baktérie Neisseria Meningitis rozlišujeme 13 séroskupín, pričom väčšinu ochorení celosvetovo ale aj v Európe spôsobujú séroskupiny A, B, C, Y, W135.

Na Slovensku sú podľa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv registrované vakcíny:
 • najnovšia vakcína proti séroskupine B určená pre deti a adolescentov od 10 rokov (EMA schválila vakcínu v máji 2017)
 • dve vakcíny proti ACWY
 • vakcína proti séroskupine C  
 • vakcína proti skupine B pre najmenšie deti od 2 mesiacov

Vakcíny proti meningokokom nie sú doposiaľ na Slovensku zaradené do plošného očkovania ani  hradené zdravotnými poisťovňami.
 
Viac informácií o kampani www.stopmeningokok.sk , alebo Facebook https://www.facebook.com/stopmeningokok/

Zdroj: Snowball Communications

Dátum zverejnenia: