Autizmus. Nová sada publikácií pre rodičov i učiteľov

Autizmus. Nová sada publikácií pre rodičov i učiteľov
Zdroj: ikar.sk
Hoci máme vďaka rozsiahlym výskumom za posledné desaťročia k dispozícii nové poznatky, autizmus je stále zrejme najzáhadnejšou vývinovou poruchou správania. Pred 70-timi rokmi bol záhadou, keď rakúsky psychiater Leo Kanner po prvýkrát hovoril o deťoch postihnutých „neschopnosťou normálnej interakcie s ostatnými, sociálnou izoláciou a stiahnutím sa do seba“.

A ostáva záhadou ešte dnes, napriek pokroku vedeckého výskumu a množstvu poznatkov z psychológie, biológie a neurológie.
Pre rodičov s autistickými deťmi vyšla Sada Autizmus, ktorá je však vhodná nielen pre nich, ale aj pre učiteľov, vychovávateľov, psychológov a ďalších pracovníkov, ktorí pracujú sa autistickými deťmi.

Zostavovatelia týchto publikácií sa inšpirovali spoločným cieľom: priniesť v jedinej publikácii ucelenú víziu vedeckého prístupu k problémom spojeným s autizmom a jej využitie vo vzdelávacích a psychologických programoch podporených vedecky podloženými modelmi a stratégiami prístupu.

Sada Autizmus obsahuje knihu Sprievodca, ktorá pomáha bližšie pochopiť žiakov s autizmom a ponúka efektívne vyučovacie stratégie. Začína so sebahodnotiacim dotazníkom na zistenie vlastných vedomostí o tematike.
Sprievodca je zložený z dvoch častí: Naučte sa zasiahnuť a Zručnosti a metódy.

Obsahuje množstvo nápadov pre všetky oblasti Individuálneho výchovného programu pre žiakov Základných škôl vrátane aplikácie v predškolských zariadeniach.

K Sprievodcovi dostanete aj 2 pracovné zošity s predpripravenými úlohami pre žiaka aj učiteľa. Ponúkajú pomoc so všetkými hlavnými zložkami učenia od základných požiadaviek po kognitívne a abstraktné aspekty. Rozdelené sú podľa úrovne autizmu u dieťaťa a obsahujú pracovné nástroje a materiály usporiadané do pracovných úloh pre učiteľa aj žiaka.

Prvý pracovný zošit ponúka aktivity na rozvoj základných prerekvizít, ktoré uľahčia učenie a spôsoby ako dosiahnuť základné ciele v rôznych oblastiach Individuálneho výchovného plánu.
Druhý pracovný zošit nadväzuje na prvý a vylepšujú sa v ňom zručnosti nadobudnuté pri práci s prvým zošitom.

K Sprievodcovi a dvom pracovným zošitom môžete využiť aj online materiály na stránke www.noxi.sk/autizmus, ktoré obsahujú:
•              Často kladené otázky
•              Nástroje na posudzovanie
•              Intervenčné stratégie
•         Vzor Individuálneho vzdelávacieho programu a prípadovú štúdiu o behaviorálnych problémoch
•              Užitočné pomôcky na plánovanie učenia
•              Doplnkové úlohy pre žiakov na ďalšie vzdelávanie
•              Materiály pre žiakov a študentov na vytlačenie

Pod pojmom autizmus si mnohí často predstavia deti chladné, rezervované a neexpresívne, realita je však odlišná.
Autizmus je organická porucha, spôsobená genetickou predispozíciou, ktorá spolu s rizikovými faktormi prostredia (hlavne počas gravidity alebo pôrodu), spôsobí zmenu vo vývine mozgu, ktorá sa prejaví v rôznych stupňoch závažnosti, anomálnym kognitívnym vývinom, a následne abnormálnym správaním.

Všetky informácie, vysvetlenia a návrhy nájdete v  Sade Autizmus, ktorú tvorí Sprievodca a 2 pracovné zošity + online materiály.
 
Milan Buno, literárny publicista

Dátum zverejnenia: