Poistenec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, musí preukaz starej vrátiť do 8.1.

Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, musí vrátiť preukaz poistenca starej zdravotnej poisťovne do 8. januára. Do rovnakého termínu je povinný vrátiť európsky preukaz zdravotného poistenia, ak mu bol vydaný. Ak túto povinnosť nesplní, hrozí poistencovi pokuta do výšky 5000 korún.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bude konať na základe oznámenia pôvodnej zdravotnej poisťovne a pri ukladaní pokuty zváži závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti.

Zákon neurčuje spôsob vrátenia preukazu. ÚDZS odporúča poistencom odovzdať preukaz preukázateľným spôsobom, to znamená osobne na ústredí, pobočke, prípadne expozitúre zdravotnej poisťovne a požiadať o potvrdenie o odovzdaní. Môže ho poslať aj poštou tak, aby vedel preukázať zaslanie preukazu. V tomto prípade je rozhodujúca pečiatka, ktorá musí mať dátum najneskôr 8. januára.

Poistenec je povinný oznámiť zamestnávateľovi každú zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne. Ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný túto skutočnosť oznámiť každému zamestnávateľovi. Pri nesplnení tejto povinnosti môže úrad uložiť pokutu do výšky 10 000 korún. Zákon nestanovuje povinnosť oznámiť zmenu lekárovi, ale je to vhodné z praktického hľadiska - v záujme poistenca aj lekára.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá menila zdravotnú poisťovňu k 1. januáru, je povinná písomne vykázať novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára a tiež odovzdať odpis z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna.

Od 1. januára tohto roka poistenec používa výlučne preukaz novej zdravotnej poisťovne. Ak by úmyselne zneužil neplatný preukaz poistenca, a to či ako poistenec alebo cudzia osoba, vystavuje sa riziku trestného stíhania pre trestný čin podvodu.

Zdravotné poisťovne mali povinnosť zaslať novým poistencom preukazy poistenca do 20. novembra 2006, a to preukázateľným spôsobom. Ak ho poistenec nedostal, mal by sa v novej zdravotnej poisťovni informovať o dôvodoch a žiadať jeho vydanie. Súčasne môže podať podnet na úrad. Ak sa potvrdí, že zdravotná poisťovňa si nesplnila zákonnú povinnosť, úrad môže uložiť sankcie - nápravné opatrenia, zastavenie prijímania prihlášok na verejné zdravotné poistenie, pokutu do 5 miliónov korún a podobne.

Informáciu TASR poskytla hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: