Špecifické vývinové poruchy učenia u detí

Špecifické vývinové poruchy učenia u detí
Zdroj: bigstockphoto.com

Zdá sa vám, že vaše dieťa aj napriek normálnej inteligencii, v škole neprospieva tak ako by malo? Odmieta sa učiť, zatajuje známky, chodí poza školu, ovláda gramatiku ale z diktátov pokaždé dostane štvorku? Pravdepodobnou príčinou jeho čudného správania sa môžu byť aj poruchy učenia.

Definície sú vždy najväčším kameňom úrazu, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že o vývinovú poruchu učenia sa jedná, ak dieťa napriek bežným výukovým postupom, primeranej inteligencii a dostatku sociokultúrnych príležitostí v škole neprospieva. Poruchy učenia, ktoré vzniknú ako  dôsledok nevhodného výchovného prostredia alebo zanedbania starostlivosti, sa neradia medzi vývinové, pretože ich vznik je podmienený odlišnými  faktormi. Rozlišujeme teda poruchy učenia vývinové a nadobudnuté. My sa však v tomto článku budeme venovať vývinovým poruchám učenia.

Dôležité je, všímať si, ako sa dieťaťu darí v škole v čo najskoršom veku, teda už v prvom ročníku. Ako prvý by mal na prípadné ťažkosti prísť samozrejme učiteľ, ale nie vždy je tomu tak. Preto  vám poskytnem stručný návod a popis porúch učenia, aby ste si mohli preveriť, či náhodou vaše dieťa nemá ťažkosti s učením. 

V prípade, ak popisy konkrétnych porúch budú sedieť s ťažkosťami vášho dieťaťa, bude dobré ak sa obrátite na odborníkov(špeciálny pedagóg v spolupráci so psychológom), ktorí rôznymi testami poruchu buď potvrdia, alebo vyvrátia.  Čo najskoršia diagnostika je obrovská výhoda, pretože ak sa s dieťaťom intenzívne nezačne pracovať do 15. roku, náprava (reedukácia) bude oveľa ťažšia, dôsledkom fixácie nedostatočných psychických funkcii spolupodieľajúcich sa na učení  a nedostatočných  dielčích schopností, s ktorými dieťa dovtedy pracovalo.

Takže, poďme na konkrétne prejavy porúch učenia v skratke:

  • Dyslexia – ťažkosti pri osvojovaní si jazyka a jazykových procesov, ktoré sa prejavujú  ako problematické  písanie a čítanie. Dyslektické dieťa číta buď veľmi pomaly, hláskuje slová, zamieňa si tvarovo podobné písmenká (p, b, d), zvukovo podobné písmenká (k, t, m, n), alebo číta veľmi rýchlo a domýšľa si slová. Často sa stáva, že písmenka v slove vynechá alebo naopak nejaké pridá, čím slová značne komolí.  Pri dyslektikoch si treba dať pozor, lebo zvyknú „oklamať nepriateľa“ tým, že sa text naučia naspamäť a keď ho „čítajú“ bezchybne, tak ho vlastne hovoria spamäti. Dieťa s dyslexiou píše normálne, písmo nemá špecifické črty, len vynecháva alebo pridáva v slovách písmená, tak ako pri čítaní. Miesto slniečko napíše sliečko, bábätko-bobätko, kamienok-kaniemok ... atď.
  • Dysgrafia – ťažkosti s písaním, postihnutá je hlavne oblasť čitateľnosti a úpravy písomného prejavu. Dieťa s dysgrafiou  vynakladá veľké úsilie pri písaní, dlho mu to trvá, ťažko si vybavuje tvar písmen (aj vo vyšších ročníkoch), písmená  v slove sú nerovnaké, kostrbaté, rôznej veľkosti, slovo je ťažko – často až úplne nečitateľné, dieťa často škrtá.
  • Dysortografia – prejavuje sa hlavne v oblastiach aplikácie a osvojovania si gramatických pravidiel. Dieťa s dysortografiou často bezchybne ovláda pravidlá gramatiky, ale nie je schopné ich aplikovať pri písomnom prejave.  Vo veľkom množstve sa vyskytuje zamieňanie y/i, dieťa nerozlišuje tvrdé a mäkké spoluhlásky (dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li), dlhé a krátke samohlásky (a/á, e/é ...) nepoužíva interpunkciu,  píše slová spolu  (nastole, vmeste, povedalami...atď. ).
  • Dyskalkúlia – ťažkosti pri osvojovaní si  a aplikácii matematických operácii, postupov. Je viac druhov tejto poruchy, avšak vo všeobecnosti dieťa s dyskalkúliou  môže mať problémy hlavne s chápaním matematických pojmov a pri chápaní a aplikácii matematických operácii, teda do vyšších ročníkov si počíta na prstoch pri rátaní, ľahšie príklady rieši spamäti a keď pamäť zlyhá, spraví banálnu chybu. Dieťa má problém s číselným radom, mýli si menšie a väčšie čísla (8 je menej ako 5 ... atď.), ťažkosti pri volení správnej matematickej operácie (5...3 = 2 – zvyčajne sa nevie rozhodnúť pre konkrétnu operáciu), problém pri písaním diktovaných číslic jednomiestnych aj viacmiestnych, ťažkosti pri rysovaní, rozoznávaní geometrických tvarov.

Ešte si predstavíme niektoré menej časté vývinové poruchy učenia (aj keď je ich podstatne viac):

  • Dyspraxia – ťažkosti s koordináciou, osvojovaní, plánovaním a vykonávaním voľných pohybov.
  • Dysmúzia – neschopnosť osvojenia si hudobných znalostí
  • Dyspinxia – veľmi nízka úroveň kresby, dieťa nie je schopné svoje predstavy znázorniť kresbou, má ťažkosti pri používaní kresliacich nástrojov.

Takže, nazabúdajme, že lepšie je ísť s dieťaťom k odborníkovi skôr a radšej poruchu vylúčiť ako prísť neskôr.

Autor článku: Mgr. Barbora Horváthová

Dátum zverejnenia: