Homeopatia vs. klasická medicína

Homeopatia vs. klasická medicína
Zdroj: bigstockphoto.com

Pýtame sa MUDr. Danuše Sivekovej, lekárky vykonávajúcej homeopatickú liečbu, čo je to homeopatia a ako je to s ňou na Slovensku. Pre koho je táto liečba určená, ako sa vyrábajú homeopatiká, koľko stojí vyšetrenie, aké sú podmienky pre homeopatov a ako sa dá rozoznať dobrý a zlý homeopat?

HISTÓRIA A PRINCÍPY HOMEOPATIE

Čo je to homeopatia, aké sú hlavné princípy tejto formy liečby?

Homeopatia je lekárska liečba používajúca lieky v potenciovanej forme podľa princípu podobnosti.

Ako homeopatia vznikla a aký bol jej historický vývoj? Ako dlho sa už využíva?

Princíp „podobného podobným“ zaviedol už Hippokrates (400 r.p.n.l.) a pokračovateľom bol Paracelsus (16.st.). V liečbe používali rastliny farebne podobné ochoreniu, napr. žltú púpavu (Taraxacum officinalis) pri liečbe žltačky. Homeopatia ako ju dnes poznáme bola založená nemeckým lekárom Fridrichom Samuelom Hahnemannom (1755-1843). Prostredníctvom jeho žiakov sa dostala z Európy do Ameriky, Južnej Afriky a Ázie a používa sa do dnes.

Z čoho je názov homeopatia odvodený?

Homeo – podobný, pathos – choroba, utrpenie.

Čím sa homeopatia líši od klasickej medicíny?

Alopatia (klasická medicína) je liečba jednotlivých chorôb liekmi opačného účinku, napr. lieky proti horúčke, lieky tlmiace bolesť... V homeopatii sa podáva liek na naštartovanie vlastných obranných mechanizmov. Je to teda liečba súboru príznakov, pomocou ktorých  organizmus prejavuje svoju poruchu

Delí sa homeopatia na rôzne smery?

Áno. Delenie vzniklo rozličnými školami. Unicistická metóda sa nazýva klasická (v jednom čase len jeden liek). Ostatné cesty sú rozlične modifikované, hlavne podávaním viacerých liekov v krátkom čase alebo súčasne.

Čím je pre Vás osobne homeopatia zaujímavá?

Možnosťami, ktoré poskytuje. Pomôcť prinavrátiť zdravie spôsobom, ktorý nemá vedľajšie účinky a pomáha prírode prirodzeným spôsobom. Zmenou v myslení lekára, ktorý pri hľadaní správneho lieku má porozumieť prejavom ochorenia u každého jednotlivca v súvislostiach a aby to dokázal, musí veľmi veľa pracovať na zdokonaľovaní a to nielen medicínskych vedomostí.

Čo Vás presvedčilo o tom, že sa venujete homeopatii?

Bola som donútená hľadať iné možnosti, keď zlyhala klasická medicína pri liečbe mojich najbližších. Vtedy som sa stretla s homeopatiou, ktorá im pomohla.

Je homeopatia súčasťou alternatívnej medicíny?

Nie je. Alternatíva je možnosť voľby medzi dvoma alebo viacerými spôsobmi riešenia. V mnohých krajinách vo svete patrí ku komplementárnej (doplňujúcej) medicíne, v iných je súčasťou tradičnej, tzv. školskej medicíny. Paradoxom je, že na Slovensku ešte nemá svoje miesto v liečebnom systéme, napriek tomu, že homeopatický liek je liekom aj podľa našich zákonov.

HOMEOPATIA NA SLOVENSKU A VO SVETE

Otázka

Homeopatia na Slovensku 

Homeopatia vo svete

Aké je zastúpenie homeopatických lekárov v SR a vo svete? 

Na túto otázku Vám nedám odpoveď. Údaje o lekároch, ktorí sa homeopatiou zaoberajú, sa  na Slovensku neevidujú. 

WHO eviduje tieto údaje.

Koľko percent pacientov, odhadujete, že užíva homeopatiu v SR a vo svete?

Odhadujem  5- 7 %. 

Vo svete sa odhaduje 30 %, pretože homeopatia je 3. najčastejšou liečbou

Je homeopatia akreditovanou liečbou v SR a vo svete?

Nie je.

Univerzity so zameraním na homeopatiu, prípadne sa homeopatia vyučuje v rámci lekárskych fakúlt. Najrozšírenejšia je v Indii, kde je okolo 100 homeopatických univerzít.

Aké je postavenie homeopatie v rámci medicíny v SR a vo svete? 

Zatiaľ vo forme predpisovania registrovaných liekov. 

Inštitucionalizované vzdelávanie aj prax.

Existujú v SR a vo svete čisto homeopatické kliniky?

Nie. 

Áno, v Nemecku, Anglicku, Švajčiarsku, Indii...

VYŠETRENIE U HOMEOPATA

Aké sú hlavné výhody homeopatie, prečo by mali ľudia navštevovať homeopata?

Hlavnou výhodou je niečo pre seba urobiť. Samotné liečenie pomocou jednorázovo užitého lieku bez vedľajších účinkov.

Ako prebieha vyšetrenie u homeopata a v čom sa líši od vyšetrenia u bežného lekára?

V homeopatii prebieha vyšetrenie formou podrobného rozhovoru so zameraním na pocity a  pacientove reakcie. Vyšetrenie v klasickej medicíne prebieha okrem krátkeho pohovoru aj cestou laboratórnych a iných klinických vyšetrení.

Ako sa vyberá vhodné homeopatikum?

Podľa obrazu pacienta, ktorý sa porovnáva s obrazom lieku.
 
Nakoľko sa zhodujú princípy predpisovania homeopatických liekov s princípmi predpisovania klasických nehomeopatických liekov?

Nezhodujú sa.

Aká je asi cena jedného vyšetrenia

U každého lekára inak. Ale orientačne od 200 – 2000 Sk.

Dostanú pacienti pri návšteve homeopata po vyšetrení a zaplatení aj daňový doklad? Čo by malo byť na ňom napísané?

Samozrejme. Pre každého lekára platia zákony rovnako, teda aj daňové doklady musia byť riadne vystavené (meno pacienta, dátum, za aký úkon, cena, pečiatka a podpis lekára).

V prípade že pacient nie je spokojný s liečbou, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rovnako ako v prípade klasickej liečby?

Áno, môže. Každý lekár by mal vykonávať svoju prax podľa pravidiel daných zákonmi, etickým kódexom a ak tieto porušuje, tak má pacient právo aj na sťažnosť.

HOMEOPATICKÁ LIEČBA

Dá sa vymedziť okruh ochorení, pri ktorých by ste uprednostnili homeopatickú liečbu pred klasickou?

Zlá otázka. V homeopatii neliečime jednotlivé ochorenia.

Ako prebieha liečba? Ako často je potrebné lekára navštíviť, sú tam odbery krvi, moču alebo tzv. kontrola po liečbe?

Liečba prebieha individuálne a frekvencia kontrolných vyšetrení tiež. Laboratórne vyšetrenia sa nerobia.

Môže sa homeopatická liečba kedykoľvek prerušiť?

Samozrejme. Ako každá iná liečba.

Môže sa kombinovať lekár homeopat s klasickým lekárom, alebo skôr je potrebné veriť jednému z nich?

Liečba sa môže kombinovať.

Aký bol najťažší prípad, ktorí ste pomocou homeopatík vyliečili?

Neviem čo považujete za ťažký prípad? Každý chorý človek vníma svoj problém ako ťažký a originálny. A príklady neuvádzam, lebo som viazaná lekárskym tajomstvom.

Možno homeopatikami liečiť rakovinu?

Homeopatia nie je zameraná na chorobu ako na niečo, čo zasiahne pacienta, ale na prejavy, ktorými organizmus rieši svoje porušené obranné mechanizmy.

Môže sa človek homeopaticky liečiť aj sám bez návštevy homeopata?

V princípe je to možné. Najčastejšie si ľudia podávajú tzv. osvedčené lieky v nižších potenciách, ktoré účinkujú pre širšie spektrum jedincov a býva to pri tzv. banálnych prejavoch. Alebo si môže kúpiť polykomponentný (zložený) homeopatický liek, ktorý má doporučené indikácie

Môžu homeopaticky liečiť aj nelekári?

Liečenie je určené lekárom.

HOMEOPATICKÉ LIEKY

Čo sú to homeopatiká a ako sa vyrábajú?

Homeopatický liek je nástroj, pomocou ktorého sa dáva do pohybu proces liečby. Pri príprave homeopatík sa suroviny rastlinného, živočíšneho, minerálneho alebo chemického pôvodu spracovávajú podľa presných technologických postupov na tinktúry, roztoky, práškové formy, z ktorých sa potom špecifickým riedením (potenciovaním)  získajú hotové lieky vhodné na použitie. Slovenský parlament v r.1998 v zákone o lieku ho definuje ako "liek získaný z výrobku, látky alebo zo zmesi nazývanej homeopatický základ homeopatickým výrobným postupom opísaným v Slovenskom liekopise, Európskom liekopise alebo v liekopise platnom v niektorom z členských štátov Európskej únie". Pri príprave homeopatík sa vychádza zo základných liečivých látok, ktoré sú približne zo 65 % rastlinného, 5 % živočíšneho, 28 % minerálneho a 2 % chemického pôvodu. Decimálny systém riedenia (označovaný ako D, DH, DEC, X, XH potencie), kde jeden diel látky pripadá na 9 dielov rozpúšťadla. Centezimálny systém riedenia (označovaný ako C, CH), kde jeden diel látky pripadá na 99 dielov rozpúšťadla. Ďalší postup: k 1 dielu z potencie C1 pridať 99 dielov nosiča a pretrepať, vznikne potencia C 2...50 M. Systém riedenia LM, Q je pomer liečivej látky a rozpúšťadla 1:50 000. Pripomínam, že iba samostatné riedenie nemá pre homeopatiu žiadny význam.

Ako sa homeopatiká rozlišujú a aké majú formy, podoby? 

Dnes najčastejšou liekovou formou homeopatík sú granule a globule. Jednotlivé globule majú hmotnosť 3 - 5 mg a sú približne 10 krát menšie ako granule. Ďalšie formy sú tablety, kvapky, injekcie, masti, čapíky.

Koľko je asi homeopatických liekov?

Niekoľko tisíc, ale najviac sa využíva okolo 3 000.

Ako je možné, že homeopatické lieky účinkujú pri takej minimálnej koncentrácii účinnej látky?

V homeopatii je ešte veľmi veľa neznámych a zostáva nepochopiteľná vo svetle terajšieho dominujúceho biomedicínskeho modelu západnej medicíny, ktorý je založený na molekulárnom reakcionizme a mechanicizme 19. storočia. Avšak objasňujúci sa dynamický model života ponúka zárodky vedeckých základov, ktoré spočívajú v modernej fyzike 21. storočia. Stelesňuje niektoré kľúčové črty homeopatie, ako sú informačná špecificita, nízke prahy, vysoká citlivosť na veľmi malé stimuly atď. Mechanizmus účinku homeopatík je zatiaľ neobjasnený. Jeho regulačné pôsobenie je originálne a účinky, ktoré  existujú aj ponad prah teoretickej prítomnosti molekúl, sú najpravdepodobnejšie späté s fyzikálno-chemickými mechanizmami ako už dokazujú niektoré vedecké práce.

Počuli sme o princípe rezonancie, môžete to vysvetliť?

Zhoda vlastných kmitočtov, rezonancia mohla byť použitá pri vysvetľovaní vplyvu homeopatických liekov na organizmus ako jedna z teórií.

Môže sa kombinovať homeopatikum a iné lieky, účinné na tú istú chorobu?

V zásade áno.

Môže byť účinok homeopatík porovnateľný s antibiotikami pri nejakej vážnejšej chorobe ako je napríklad angína?

Áno, ale musí byť zvolený ten najsprávnejší liek a hlavne čo najskôr, kým ešte organizmus dokáže dostatočne reagovať a nie je príliš oslabený.

Môžu homeopatiká užívať aj deti? Ak áno, od akého veku?

Nejde o toxické látky, teda vekové obmedzenia nemajú opodstatnenie. Samozrejme deťom nepatrí liehový roztok, preto sú pre ne určené guličky (granule, globule), tabletky a čapíky.

Sú homeopatické lieky na predpis alebo sa dajú kúpiť aj bez receptu?

Jednozložkové by mali byť na predpis lekárom a zložené prípravky sú dostupné bez receptu.

Kde všade sa dajú kúpiť a aká je ich cena v porovnaní s klasickými liekmi?

Homeopatiká sa dajú kúpiť v lekárni. Jednozložkové stoja okolo 60- 80 Sk, zložené okolo 100 – 300 Sk, teda určite lacnejšie ako mnohé iné lieky.

Môžu aj homeopatiká ovplyvniť účinky hormonálnej antikoncepcie, tak ako antibiotiká?

Nie, ale niekedy dokážu zmierniť niektoré následky liekov, teda aj hormonálnych preparátov.

Sú nejaké špeciálne pravidlá pri užívaní homeopatie?

Lieky sa užívajú najčastejšie rozpúšťaním v ústach pol hodinu pred jedlom alebo po jedle, bez akýchkoľvek prímesí (napr. bez žuvačky).

Mali ste prípady, keď ste nesprávne predpísali liek?

V homeopatii môžem podať menej podobný liek, teda stane sa, že podobnosť nie je najvyššia a  takýto
liek neopakujem.

Aké homeopatiká majú naozajstný účinok? Tie, ktoré vyrábajú farmaceuti, alebo aj tie, ktoré si vyrobia ľudia doma. Existujú aj zariadenia, ktoré vložia tzv. "informáciu" do cukrovej guličky, sú tieto zariadenia dôveryhodné? Majú takto vyrobené homeopatiká taký istý účinok ako homeopatiká vyrobené riedením?

Používam výhradne lieky vyrábané farmaceutickými firmami, preto sa nevyjadrujem k tým ostatným.  Firma dáva záruku správnej prípravy podľa platného liekopisu. Osobne si neviem predstaviť domácu výrobu liekov.

HOMEOPATIA A ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Preplácajú homeopatiu aj zdravotné poisťovne?

U nás nie. Pacienti poistení v zahraničí si doklad o zaplatení uplatňujú tam a bežne ho majú preplatený, keďže ide o lekárske ošetrenie.

Ak nie, prečo nie a či sa robia nejaké kroky v odborných kruhoch, aby ju preplácali?

Pokiaľ nebude homeopatia zaradená do systému liečebnej starostlivosti, tak veľmi pravdepodobne poisťovne nebudú o tom uvažovať.

Ak nie, koľko stojí liečba (prosím uveďte nejaký modelový príklad, aj keď samozrejme liečba je individuálna)

Liečba je súčtom dvoch položiek: 1 homeopatický liek (60- 80 Sk) a cena za vyšetrenie, ktorá je u každého lekára iná (200- 2000 Sk).

ČO SA HOVORÍ O HOMEOPATII

Je liečba homeopatikami ovplyvnená aj tým, či liečený človek verí v účinky homeopatie? Môže tu fungovať nejaký "placebo" efekt?

Liečba homeopatická aj klasická  môže byť ovplyvnená vierou aj placebo efektom.

ŠTÚDIUM HOMEOPATIE

Akú literatúru odporúčate laikovi, ktorý sa zaujíma o homeopatiu?

Veľmi zrozumiteľne je spracovaná Encyklopédia homeopatie, ktorú vydalo Readers Digest Výber, r. 2005.

Dá sa u nás homeopatia študovať? Ako je to v okolitých štátoch a vo svete?

Na Slovensku pre lekárov sa nedá študovať. V ostatných štátoch je vzdelávanie v kurzoch, štúdium na fakultách, či univerzitách. Dopĺňanie vedomostí si robia lekári priebežne nadstavbovými seminármi a každoročnými týždňovými školami (7-10 dní) prakticky v celom svete. Na Slovensku je štúdium určené len pre farmaceutov vo forme voliteľného predmetu na fakulte, prípadne ako doplnok štúdia v rámci Sekcie homeopatického lieku pri SLS. Vzdelávania lekárov a farmaceutov s osvedčením ECH dostala SLHS (Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť) pre Základný kurz klasickej homeopatie.

Aký je vzťah medzi lekármi homeopatmi a "nelekármi" homeopatmi - môže sa homeopatiou zodpovedne zaoberať aj človek bez medicínskeho vzdelania a radiť iným ľuďom aké majú užívať homeopatiká?

Stretla som viacero veľmi fundovaných a svetovo známych homeopatov, ktorí nemajú medicínske vzdelanie a ich úspešnosť skutočne vyliečených pacientov je vysoká. Samozrejme nik od nich neočakáva zodpovednosť za prípadné omeškanie napr. chirurgického riešenia akútneho brucha, čo teda lekárovi nesmie uniknúť.

KTO JE HOMEOPATOM?

Je rozdiel medzi jednotlivými homeopatmi? Ako zistím, či homeopat je naozaj odborník?

Keďže u nás nie sú zavedené kritériá, tak len sprostredkovane od spokojných pacientov.

Je niekde zoznam overených alebo certifikovaných homeopatov?

Nie je.

Existuje nejaký doklad či certifikát potvrdzujúci vzdelanie v oblasti homeopatie?

Skoro každá škola vystavuje po úspešnej skúške doklad. Ja si vážim diplom zo skúšky z klasickej homeopatie, ktorá ma oprávňuje liečiť a učiť kolegov v Európskej únii.

Ako sa lekár stane homeopatom - je to založené na samoštúdiu, prípadne existujú nejaké kurzy, školenia, študuje sa to ako predmet na univerzite?

Pre lekárov sa stáva zaujímavé vzdelávanie cez Slovenskú lekársku homeopatickú spoločnosť, ktorému časti prednášok sú už prideľované aj vzdelávacie kredity (SACCME). Doplnenie vzdelania si lekári môžu získať aj cez iné kurzy. Prechod od tradičnej medicíny k homeopatii je program kurzov firmy Boiron. Samozrejme je vhodné aj samoštúdium a absolvovať prednášky popredných skúsených a  úspešných homeopatov. Dobre fungujú tzv. dobrovoľné pracovné skupiny lekárov.

Aký odhadujete podiel medzi lekármi homeopatmi a „domácimi“ homeopatmi?

Môžem len odhadovať 1:10-15.

KLASICKÁ MEDICÍNA A HOMEOPATIA

Prečo klasickí lekári väčšinou odmietajú homeopatiu ako neúčinnú?

Základom je nedostatok informácií. Zatiaľ nedostatočne vysvetlená podstata fungovania vysoko riedených a potenciovaných látok v živom organizme. Nedostatok vedeckých štúdií v porovnaní s ostatnými liekmi. Zatiaľ príliš malé percento vyliečených, s ktorými prišli do styku... 

ZÁVER

Čo by ste na záver odkázali návštevníkom portálu www.zzz.sk alebo máte nejaké motto?

Nech som dnes schopný rozpoznať chyby včerajška a nech zajtra budem schopný vidieť v novom svetle tie dnešné. (F.S. Hahnemann)

Rozhovor za Zzz.sk pripravil Michal Král.

Autor článku: MUDr. Danuša Siveková

Dátum zverejnenia: