Kúpele Štrbské Pleso znížili v roku 2006 stratu v hospodárení na 4,09 mil. Sk

Akciová spoločnosť Kúpele Štrbské Pleso znížila v roku 2006 stratu v hospodárení na 4,09 milióna Sk. Stratovosť podniku sa tak v ostatných 3 rokoch redukuje - v roku 2004 predstavovala 27,66 milióna Sk a o rok neskôr 7,89 milióna Sk. Predstavenstvo spoločnosti oznámilo, že o úhrade straty v roku 2006 rozhodne riadne valné zhromaždenie v priebehu roka 2007.

Zo zverejnených údajov o finančnej situácii kúpeľnej spoločnosti vyplýva, že tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb medziročne klesli o 59,75 milióna Sk na 23,03 milióna Sk. Výrazne sa zredukovala pridaná hodnota, a to z predvlaňajších 41,1 milióna Sk na 1,29 milióna Sk v minulom roku.

V sledovanom období Kúpele Štrbské Pleso disponovali s majetkom 543,77 milióna Sk. Hodnota neobežného majetku predstavovala 445,58 milióna Sk, z toho najväčšiu položku tvoril dlhodobý hmotný majetok, 444,43 milióna Sk. Obežný majetok bol v sume 97,42 milióna Sk, pričom krátkodobé pohľadávky tvorili 73,558 milióna Sk.

Vlastné imanie spoločnosti bolo k 31. decembru vyčíslené na 183,24 milióna Sk a základné imanie na 200 miliónov Sk. Kúpeľná firma podniká s využívaním bankových úverov. Kým v roku 2004 tvorili bankové úvery iba 289 000 Sk, v roku 2005 sa už zvýšili na 80,09 milióna Sk. Ich hodnota v uplynulom roku predstavovala 87,07 milióna Sk.

Vedenie spoločnosti ďalej oznámilo, že jej skončila platnosť licencie na zabezpečovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení. Licencia bola presunutá na dcérsku spoločnosť, v ktorej nová licencia nadobudla právoplatnosť 2. januára 2007. Zároveň sa zmenilo personálne obsadenie štatutárneho orgánu - predstavenstva, v ktorom sa od 19. januára členmi stali Peter Bališ a František Chalabala. Napriek uvedeným hospodárskym údajom predstavenstvo očakáva v roku 2007 stabilnú ekonomickú a finančnú situáciu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: