Sestry a pôrodné asistentky budú môcť využívať špeciálnu ochranu

Členky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek budú môcť od nového roka využívať špeciálne poistenie právnej ochrany.

Pri vzniku akéhokoľvek problému súvisiaceho s výkonom ich povolania v rámci trestného, správneho alebo priestupkového konania, pri disciplinárnom konaní, ako aj pri riešení zodpovednosti za škodu, pri ťažkostiach v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a v rámci uplatňovania nároku na náhradu škody bude môcť sestra alebo pôrodná asistentka využiť nonstop linku právnej pomoci, prostredníctvom ktorej poisťovňa Wüstenrot zabezpečí rozsiahle asistenčné služby.

V priebehu konania bude poistenie právnej ochrany pokrývať okrem iného náklady na správne, súdne a cestovné poplatky. Členkám komory poskytnú kompletné právne poradenstvo a právne zastúpenie, ktorého cieľom bude informovať o ich právach a povinnostiach, zhromažďovať a vypracovať podklady pre riešenie sporu či pokus o dohodu alebo zmier zúčastnených strán. Poistenie sa vzťahuje na všetky štádiá súdneho konania vo všetkých stupňoch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: