Norma ISO 9001 a jej výstup k pacientovi

Norma ISO 9001 a jej výstup k pacientovi
Zdroj: bigstockphoto.com

V súčasnosti sa vynárajú prvé dôsledky reformy zdravotníctva spôsobené ostrou diskusiou zameranou proti nutnosti zavádzať systém kvality v zdravotníckych zariadeniach (ZZ). Poskytovatelia musia preverovať svoj systém fungovania podľa normy ISO 9001, alebo podľa plánu zavádzania kvality, odvodeného z tejto normy. O čo vlastne ide? Hlavnou filozofickou zmenou reformy zdravotníctva, zakotvenej v zákone č. 578/2004 Z. z. je požiadavka vyššej zodpovednosti poskytovateľov zdravotníckych zariadení za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, taktiež vyššej zodpovednosti zdravotných poisťovní za nákup ZS a zodpovednosť pacientov za svoj zdravotný stav2).

Táto filozofia vznikala postupnou analýzou a z nej vyplývajúcich faktov, kde sa rada Európy zjednotila a všeobecné príčiny zlého zdravotného stavu ľudí vidí predovšetkým v nasledovných faktoch:

90 % omylov a chýb v ZS je spôsobených zle navrhnutým systémom!

Vychádzajúcich z najdôležitejších rizík poskytovaných pri zdravotnej starostlivosti:

 • chyby pri diagnostikovaní
 • prvá pomoc – neposkytnutá včas, neprofesionálne
 • operačná sála – chyby pri operácii
 • lieky: ručne písané, zle čitateľné recepty a použitie skratiek
 • bezpečnosť a kvalita nie je u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na prvom mieste.
 • oznamovanie omylov a chýb nie je bežné, alebo je úplne ignorované1).

Na zastrešenie tejto problematiky bol vypracovaný zákon č. 578/2004 Z. z., (538/2005 Z. z. a 673/2006 Z. z.), ktorý ukladá poskytovateľom  povinnosť nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby, alebo priebeh jeho liečby, personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia a zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným podľa tohto zákona.

Kritika sa z časti opiera o argumenty, že ISO normy sú nadstavené na výrobné organizácie a nie na ambulancie s dvoma pracovníkmi. Treba si uvedomiť, že ako pacienti máme nárok vedieť, či sme u lekára, ktorý má záujem preukázať, že dodržiava určité základné pravidlá systému práce, na čo táto norma v podstate poukazuje. Myslíte si, že výrobné organizácie to chcú? Nie, tiež nechcú, ale u nich sa môže maximálne vyrobiť nezhodný výrobok, avšak v zdravotníctve ide predsa o zdravie ľudí. Nechceme hovoriť iba za seba, alebo poskytovateľov ZZ nahnevať, ale myslím si, že zavedenie systému kvality je opodstatnená vec.

Ako rozpoznať či je zdravotnícke zariadenie certifikované?

 • Ak je zdravotnícke zariadenie certifikované musí zverejniť na viditeľnom mieste svoju politiku kvality, ako aj certifikáty ISO, ktoré ma udelené.
 • Musí zisťovať spokojnosť svojich pacientov, vyhodnocovať ju a robiť následné opatrenia.
 • Musí plánovať svoje školenia, ako aj školenia svojich zamestnancov aby spoločnosť rástla na odbornej stránke.
 • Musí robiť mnoho vecí, tak aby zabezpečil dôveryhodnosť svojho zariadenia – ale o všetkých týchto požiadavkách sa dá dočítať v požiadavkách zákon 538/2005 Z.z, prípadne na stránkach http://www.acbtn.sk/zdravotnictvo.html.


O čom  zákon číslo 578/2004 vlastne hovorí? Pri zavádzaní systému manažérstva kvality je potrebné uvedomiť si, kto je náš skutočný „klient“, komu sú služby poskytovania zdravotnej starostlivosti určené. Spoločným znakom celého systému – pacient, poskytovateľ a zdravotná poisťovňa v zmysle kvality poskytovanej ZS musí byť spokojnosť Pacienta. Ako to dosiahnuť? Ako nastaviť parametre poskytovateľa a poisťovne, ale aj pacienta,  aby sa efektívne využili zdroje na dosiahnutie spokojnosti pacienta?

Cesta vedie cez vyššiu zodpovednosť:

 • zdravotných poisťovní za nákup zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovateľov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a
 • pacientov za svoj zdravotný stav.

Systémový prístup k naplneniu takýchto požiadaviek ponúka medzinárodná norma na požiadavky systému manažérstva kvality ISO 9001, ktorá našla miesto v mnohých odvetviach a je akceptovateľná a overená aj v zdravotníckych zariadeniach. Spĺňa požiadavky v organizačných a administratívnych oblastiach a čiastočne aj v medicínsko-technických.

Na druhú stranu sa musí uznať, že každá minca má dve strany a ISO môže spôsobiť sklamanie pri nepochopení správnej implementácie požiadaviek tejto normy a tým nevystihnutie podstaty veci. ISO je norma, ktorá svojou pružnosťou ponúka priestor pre tie zariadenia, ktoré svoje služby chcú rozvíjať a zlepšovať a pre ktorých ja na prvom mieste spokojnosť pacienta a svoje seba hodnotenie.

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že sa zákonom 578/2004 chce dosiahnuť ešte väčšia minimalizácia nechcených omylov spôsobených pri rôznych situáciách za rôznych okolnosti a na rôznych pracoviskách. Záleží tiež na slovenskom pacientovi, ako bude vnímať aktuálnu iniciatívu s cieľom pacientovho prospechu. Zákon má vytvárať tlak na zdravotnícke zariadenia, aby boli na európskom štandarde, aby mali vhodné priestory vyhovujúce hygiene, realizácii, atď. V neposlednom rade si však treba uvedomiť, že aj pacient-klient nesie svoju hlavnú zodpovednosť za svoj zdravotný stav a nemôže očakávať od zdravotníctva zázraky na ktorých sa sám nechce podieľať svojim spôsobom života.

Použitá literatúra:
( 1 ) m.prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. : PREČO SYSTÉM MANAŽÉRSTVA  KVALITY AJ V ZDRAVOTNÍCTVE?
( 2 ) www.acbtn.sk : Accredited Certification Body, Ing. Stanislav Jahodka

Autor článku: Ing. Pavol Cibulka

Dátum zverejnenia: