Zdravotníctvo zaznamenalo počas roku 2007 viacero zmien

Počas roku 2007 zaznamenalo zdravotníctvo viacero zmien. Medzi najvýznamnejšie patrí napríklad zúženie okruhu osôb, ktoré sú povinné podať ročné zúčtovanie na verejné zdravotné poistenie, rajonizácia všeobecných lekárov, úprava rozsahu poskytovania kúpeľnej starostlivosti, zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zmena v kategorizácii liekov či zníženie maximálnej výšky výdavkov zdravotných poisťovní na ich prevádzku na 3,5 percenta z ročného úhrnu poistného. Vyplýva to z bilancie legislatívnych zmien v zdravotníctve za rok 2007, ktorú TASR poskytla hovorkyňa rezortu Silvia Balázsiková.      

Zúženie okruhu osôb povinných podávať ročné zúčtovanie poistného priniesol zákon o zdravotnom poistení. Od budúceho roka tak študenti, ako aj doktorandskí študenti do 30 rokov, ktorí neprekročili štandardnú dĺžku štúdia, starobní dôchodcovia, rodičia na materskej dovolenke, asistenti a opatrovatelia zdravotne postihnutých zamestnaných na dohodu o práci nemusia podávať ročné zúčtovanie zdravotného poistného. Za túto skupinu ľudí bude totiž platiť zdravotné poistenie štát.

Novelizácia zákona o zdravotnej starostlivosti opätovne zaviedla tzv. rajonizáciu. Od 31. marca 2008 tak všeobecný lekár nebude môcť odmietnuť poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá má v jeho rajóne trvalý pobyt. Ministerstvo takto reagovalo na možnosť lekárov odmietnuť pacienta z dôvodu pracovnej zaneprázdnosti v mieste ich trvalého bydliska. Pacient môže na základe uzatvorenej dohody ostať aj u svojho doterajšieho všeobecného lekára.

Väčšiu dostupnosť kúpeľnej liečby tým, ktorí jú potrebujú a nemôžu si ju dovoliť, ako aj zameranie poskytovania zdravotnej starostlivosti na prevenciu a včasnú diagnostiu    prinesie od nasledujúceho roku novelizácia zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Upravením indikačného zoznamu kúpeľnej starostlivosti došlo k zrušeniu indikačnej skupiny C a k presunutia diagnóz do skupiny B. Náklady na liečbu si tak pacienti nebudú hradiť sami a budú platiť iba za ubytovanie a stravu v zariadení. Taktiež došlo k preradeniu niektorých diagnóz zo skupiny B do A, kde je spoluúčasť pacienta ešte nižšia. 

Novela zákona zároveň upravila ustanovenia týkajúce sa kategorizácie liečiv a liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Poistenci od 19 do 20 rokov budú mať zároveň zadarmo preventívnu prehliadku s vykonaním dychového testu na Helicobakter pylori vzhľadom na jeho premnoženie u uvedenej vekovej kategórie. Zastavenie transformácie zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti od 30. decembra 2007 vyplynulo z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Rezort takto reagoval na údajnú stratu jedného z nástrojov štátu zabezpečujúcich kompetenciu štátnej správy nad zdravotnou starostlivosťou a výkonom štátnej zdravotnej politiky.

Zmena nariadania o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ustanovila 34 štátnych nemocníc po celom Slovensku, ktoré majú zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotné poisťovne tak budú povinné uzatvoriť s týmito nemocnicami zmluvy. Uzatvorenie zmlúv s ostatnými nemocnicami nie je vylúčené a bude záležať na rozhodnutiach poisťovní.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: