MZSR hľadá externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlasuje výzvu pre záujemcov o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). 

Ako sa uvádza na internetovej stránke MZ SR - štrukturálne fondy v zdravotníctve, výzvu predkladá s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom a využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti. Externí hodnotitelia budú hodnotiť žiadosti o NFP v rámci operačného programu vzdelávania, opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Záujemca musí zaslať štruktúrovaný životopis, vyplnenú Prihlášku hodnotiteľa o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP, Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov a kópiu dokladu o vzdelaní v termíne najneskôr do 30. apríla 2008 do 16.00 hod. písomne na adresu MZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: