Začal sa cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) začalo realizovať cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pod názvom Veda v centre. Ich cieľom je priblížiť prácu vedcov a výskumníkov všetkým vrstvám obyvateľstva vrátane komerčnej sféry, informovali Slovenská akadémia vied (SAV) a NCP VaT v Bratislave.

Na prvom zo série stretnutí prednášal koncom mája v Centre vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR) jeho riaditeľ, prof. Ján Turňa. V prednáške Éra antibiotík sa končí, čo ďalej oboznámil poslucháčov s genézou vývoja problematiky, od objavu penicilínu a veľkého prínosu antibiotík pre zdravie ľudstva až po obyčajnú ľudskú chamtivosť, ktorá spôsobila neprezieravé zaobchádzanie s liečivom. Bakteriálne infekcie sa tak stali odolnými voči antibiotikám. Turňa upriamil pozornosť aj na možné riešenie boja s patogénmi. Riešenia spočívajú v aktivizácii prirodzených nepriateľov patogénov (peptidy a iné), ale najmä v ďalšom vývoji génového inžinierstva a kombinatórnej biológie. 

V diskusii vystúpili viacerí vedeckí pracovníci z ústavov SAV. Zhodli sa v názore, že rezistenciu baktérií voči antibiotikám spôsobilo viacero faktorov, napríklad množstvo antibiotík v potravinách. Nechuť veľkých farmakologických firiem investovať do vývoja nových antibakteriálnych látok je tu preto, lebo výskum je finančne i časovo náročný. Ľudstvo však čakať nemôže, patogény sú totiž všade okolo nás. Prednášateľ i diskutujúci sa zhodli na tom, že treba spojiť sily vedeckého, štátneho i súkromného sektora a spoločne riešiť tento naliehavý problém ľudstva. 

Uvedené stretnutie s prednáškou a besedou je začiatkom tradície neformálnych stretnutí vedeckej komunity s odbornou i laickou verejnosťou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: