Liekovú politiku na Slovensku čakajú zmeny

Na účel efektívneho využívania verejných zdrojov pri praktickej realizácii liekovej politiky v oblasti kategorizácii liečiv a liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do pripomienkového konania návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2008. 

V novele sa vypúšťajú ustanovenia o očkovaní vzhľadom na skutočnosť, že ich bude upravovať vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Predmetom návrhu zákona sú aj opatrenia vydávané na účel efektívneho využívania verejných zdrojov pri praktickej realizácii liekovej politiky v oblasti kategorizácie liečiv a liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ale tiež opatrenia, ktoré ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Cieľom novelizácie je zavedenie opatrení na zabránenie nežiaducim javom v oblasti liekovej politiky. Návrh zákona dopĺňa kritériá na nezaradenie lieku do zoznamu liekov a tiež stanovuje, že prvý generický liek musí byť minimálne o 20 percent lacnejší pri zaradení do zoznamu liečiv a liekov ako liek referenčný. 

Novela spresňuje aj kritérium na vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, podobne ako pri liekoch. Maximálna cena od výrobcu nemá presiahnuť aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách. Dopĺňajú sa aj kritériá na vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín, obdobne ako pri liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: