MZ SR chce zjednodušiť výber zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do pripomienkového konania návrh zjednodušenia výberu zdravotného poistenia a vymáhania nedoplatkov na zdravotnom poistení. Ministerstvo v materiáli navrhuje kroky na zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie procesu uplatňovania a vymáhania pohľadávok. Ide teda o podstatné zjednodušenie vymáhania nedoplatkov na zdravotnom poistení oproti právnemu stavu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. „Úrad ako správny orgán bude vychádzať zo stavu veci zisteného preskúmaním predložených dôkazov," uvádza ministerstvo v materiáli. 

Rezort chce prostredníctvom návrhu skrátiť lehotu na vydanie rozhodnutia platobným výmerom najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu. „Podávanie návrhov zo strany zdravotných poisťovní sa bude realizovať iba v elektrickej podobe," ozrejmuje ministerstvo s dôvetkom, že sa tým odstráni administratívna záťaž zdravotných poisťovní. Navrhuje sa aj zmena úhrady za vydanie platobného výmeru z percentuálnej podoby na pevnú sumu a zníženie tejto sumy zo súčasného základu 250 Sk (8.30 eur) na päť eur (151 Sk). Uvedené kroky by mali byť upravené tak, aby zjednodušenie výberu zdravotného poistenia a vymáhania nedoplatkov na zdravotnom poistení  bolo realizovateľné od 1. Januára 2009.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: