Na podporu zdravia Rómov pôjde do roku 2015 vyše 94 miliónov Sk

Podpora zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku si v období rokov 2009 až 2015 vyžiada zo štátneho rozpočtu vyše 94 miliónov Sk (3,12 milióna eur). V návrhu programu tejto podpory, ktorý je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, to predpokladá Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že najviac ohrozenou skupinou populácie sú predovšetkým obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít.

Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti považuje za najvážnejšie problémy nedostatočnú infraštruktúru a napojenie na inžinierske siete. "Uvedená situácia vyplýva aj zo skutočnosti, že niektorí obyvatelia neplatia za elektrickú energiu a z toho dôvodu boli odpojení od elektriny," konštatuje MZ. Problémom je aj slabé zásobovanie pitnou vodou spolu s odmietavým postojom k používaniu upravenej chlórovanej vody zo strany rómskej komunity. "Významný podiel obyvateľov je zásobovaný z technicky neupravených studní prípadne i priamo vodných tokov. Závažná je skutočnosť odstavovania vody verejných vodovodov z dôvodu neplatenia spotrebiteľov za vodu," podčiarkuje ministerstvo.

Svoju úlohu na celkovom zdravotnom stave zohráva aj nedostatočná kanalizácia a s tým súvisiaci nedostatočný spôsob odvádzania odpadových vôd. Vo väčšine rómskych osád sú využívané suché toalety so "vsakovacími jamami" resp. i bez nich. Sú však i osady bez akýchkoľvek toaliet. Problematickou je tiež likvidácia komunálneho odpadu, nevyhovujúce podmienky bývania, nadmerný výskyt hmyzu, zdevastované životné prostredie, sociálna a priestorová izolovanosť rómskych komunít či nedôvera Rómov voči oficiálnym inštitúciám, vrátane lekárov.

MZ preto za jedno z najdôležitejších opatrení považuje rozšírenie počtu komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy. "Od roku 2009 navrhujeme rozšírenie ich počtu z dôvodu intenzívnejšieho pôsobenia a zároveň zvýšenia počtu osád, v ktorých sa bude program realizovať," informuje MZ o svojich plánoch. V teréne by tak pracovalo 45 pracovníkov, z toho desať koordinátorov a 35 asistentov v desiatich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Rovnako je potrebné aj naďalej realizovať sústavnú a systematickú elementárnu zdravotnú výchovu obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít. "Dôležité je, aby bola zdravotná výchova vedená zrozumiteľným a primeraným spôsobom vzhľadom ku kultúrnej a vedomostnej úrovni znevýhodnenej rómskej komunity," domnieva sa ministerstvo.

Odmena za prácu asistenta koordinátora by mala predstavovať 11.000 Sk (365 eur). Patria k tomu aj výdavky na dopravu (výjazdy do rómskych osídlení v rámci regiónu), ktoré pohltia 3820 Sk (127 eur) a materiál potrebný k práci v teréne aj na úrade za 1000 Sk (33 eur). Odmena pre samotného koordinátora dosiahne 15.000 Sk (498 eur) plus spomínané výdavky na dopravu a materiál.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: