V Šaci majú nový zobrazovací a komunikačný systém PACS

Vynájdené a do zdravotníctva zavedené nové vyšetrovacie aj liečebné metódy prispievajú k zlepšeniu zdravotníckych postupov, v odhaľovaní patologických procesov organizmu v skorých štádiách a v zlepšovaní úspešnosti liečby. Tieto medicínske postupy sa urýchľujú aj vďaka zavedeniu elektronizácie, digitalizácie a informatizácie do zdravotníctva. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica sa môže pochváliť od júna novým zobrazovacím a komunikačným systémom – PACS (Picture Archiving and Communication System).

PACS je systém, ktorý sa používa na archiváciu a komunikáciu so získanými obrazmi vnútri systému, ale aj na komunikáciu s vonkajším svetom. Dovoľuje okamžité nahliadnutie do röntgenovej (RTG) dokumentácie lekármi klinických odborov a umožňuje vzájomne konzultovať bez potreby prenosu filmovej RTG dokumentácie.

V našej nemocnici je zriadený NIS (nemocničný informačný systém), ktorý spája všetky pracoviská jednotlivých oddelení a kliník. Podľa povoleného prístupu do systému majú lekári možnosť rýchlo nahliadnuť do výsledkov vyšetrení urobených pacientovi na iných pracoviskách.

MUDr. Tatiana Schnellyová, primárka röntgenového oddelenia: „Už mesiac využívame výhody PACS, čo výrazne zlepšilo kvalitu, rýchlosť a presnosť prenosu RTG dokumentácie (röntgenové a CT pracovisko, Mamograf). Po spracovaní obrazov RTG laborant odošle do systému RTG obrazy priamo z RTG vyšetrovne. CT vyšetrenie postprocessingovo spracuje lekár, rádiológ, následne takúto obrazovo dokumentáciu odošle do systému PACS. V NIS je odoslaný aj popis vyšetrenia, ktorý kompletizuje vyšetrenie urobené na pracoviskách RDG oddelenia. Okrem rýchlosti prenosu sa zvyšuje komfort vzájomnej konzultácie nálezov priamo cez telefón.

Pacient
PACS a digitálna rádiografia zaručuje výhody aj pre pacienta. RTG dokumentácia na CD nosičoch si zachováva dlhodobo vysokú kvalitu a je uľahčené jej prenášanie na pracoviská iných nemocníc. Znížením počtu opakovaných expozícií sa znižuje dávka žiarenia.

Spojenie s inými nemocnicami
Nemocnica Košice-Šaca a.s. je spolu s ďalšími 39 nemocnicami v systéme T3C, ktoré využívajú digitalizáciu a PACS. Tieto spojenia umožňujú priamo z pracovnej stanice odoslať obrazovú dokumentáciu na pracovnú stanicu röntgenového oddelenia inej nemocnice, čo umožní kvalitnú a rýchlu konzultáciu.

Ekonomika a životné prostredie
Systém PACS je výhodný aj z ekonomického pohľadu nemocnice. Nemocnica nielenže ušetrí finančné prostriedky obmedzením nákupu filmového materiálu a chemikálií, ale pri ich zníženej spotrebe bude šetriť životné prostredie.

MUDr. Juraj Vančík, CSc., riaditeľ nemocnice: “Sme veľmi radi, že sme sa stali súčasťou tzv. „bezsnímkových nemocníc“. Okrem samotnej ochrany zdravia RTG lekárov a laborantov (staré vývojové procesy) a pacientov (opakované expozície), vnímame možnosti vzájomnej komunikácie RTG pracovísk, ochrany životného prostredia a zlepšenia ekonomiky ako ďalšie výhody tohto systému. Počítačové prepojenie ambulancií, oddelení, kliník v nemocnici napomáha k rýchlemu odovzdávaniu informácií medzi lekármi. Je odbúraný niekoľkohodinový prenos nálezov, záverov vyšetrení, či RTG dokumentácie.

Priame náklady na implementáciu PACS, približne 6.4 milióna Sk, prišlo priamo od nemocnice. Túto investíciu sprevádzajú nepriame náklady spojené s postupnou informatizáciou pracovísk a nutným prístrojovým dovybavením.

Autor článku: Denisa Sklenárová Vančíková, MBA

Dátum zverejnenia: