Zmena zdravotnej poisťovne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na tlačovej konferencii (4.9.2008) v Košiciach poskytol informácie súvisiace s možnou zmenou zdravotnej poisťovne. Predseda úradu Richard Demovič pripomenul, že poistenec má právo podať do 30. septembra prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral, pričom prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni.

V tomto roku si poistenci môžu uplatniť svoje právo na zmenu zdravotnej poisťovne už štvrtýkrát od platnosti zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. V tomto roku bolo zatiaľ podaných vyše 63 000 prihlášok na zmenu k 1. 1. 2009. V roku 2006 úrad zaznamenal 775 000 žiadostí o prepoistenie, pričom akceptoval 713 000 prihlášok. V roku 2007 pre rok 2008 požiadalo o zmenu 263 735 poistencov ZP. Z nich bolo 31 553 neakceptovaných kvôli rôznym chybám. Úrad akceptoval 232 182 prihlášok.

Prihláška musí mať písomnú formu a musí obsahovať označenie, že ide o prihlášku, dátum jej podania a čas, pričom prihlášku musí poistenec potvrdiť svojim podpisom. Poistencom zdravotnej poisťovne, ktorú si poistenec vybral, sa stáva od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

R. Demovič poukázal na poznatky z kampaní, na základe ktorých boli prijaté niektoré zmeny v zákone: Na základe problémov, ktoré spôsobilo prepoisťovanie prostredníctvom tzv. maklérov a sprostredkovateľských spoločností bola prijatá novela zákona, ktorá zakázala poisťovniam vykonávať nábor poistencov vyššie uvedeným spôsobom. Poisťovne nesmú ponúkať poistencovi za podanie prihlášky na zmenu poisťovne peňažné alebo nepeňažné dary alebo výhody, ktoré nevyplývajú z verejného zdravotného poistenia. Ďalšou novelou v zákone je povinnosť poistenca podpisom potvrdiť zmenu zdravotnej poisťovne.

Úrad odporúča nekonať unáhlene, zvážiť dôkladne podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne, poradiť sa so svojím ošetrujúcim lekárom, príp. odborným lekárom špecialistom, pretože rozhodujúca je aj skutočnosť, či má ošetrujúci lekár s danou zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu. Túto možnosť môže poistenec využiť jedenkrát počas kalendárneho roka a ide o vážne rozhodnutie.

V prípade podania prihlášky a jej akceptovania do inej zdravotnej poisťovne, je poistenec povinný do 8. januára nasledujúceho roku, vrátiť preukaz poistenca (príp. aj európsky preukaz poistenca) pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Autor článku: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dátum zverejnenia: