Starnutie obyvateľstva ovplyvní aj priemerné výdavky na poistenca

Starnutie slovenského obyvateľstva spôsobí rast priemerných výdavkov na poistenca, pretože starostlivosť o väčší počet starších ľudí bude nákladnejšia. Ako sa uvádza v dlhodobej vízii rozvoja SR, príjmy systému zdravotníctva negatívne ovplyvní výpadok prispievateľov spôsobený menším počtom ekonomicky aktívnych osôb. Deficit v zdravotnom poistení tak podľa vízie môže pri súčasnom systéme financovania neúmerne zaťažiť platiteľov poistného. Takéto riešenie nie je ekonomicky, sociálne, ani politicky únosné. 

Jednou z možností reformy zdravotníctva v oblasti príjmov je podľa spomínaného dokumentu vytvorenie osobitného zdravotného pripoistenia pre prípad chorôb typických pre vyšší vek. Špecifikom ochorení vo vyššom veku je zvýšená potreba osobnej starostlivosti a opatery. "Ceny týchto výkonov budú nevyhnutne rásť, pretože sa bude zvyšovať cena práce. Pripoistenie proti chorobám vyššieho veku by umožnilo poskytovať zvýšenú mieru a kvalitnejšiu opateru, a zároveň by prispievalo k pokrytiu rastúcej potreby zdrojov vyvolanej starnutím populácie. Podľa analytika INEKO Petra Goliáša z návrhu vízie nie je zrejmé, či ide o dobrovoľné alebo povinné pripoistenie. "Ak by šlo o povinnosť, je dôležité, aby sa nezvýšila celková výška zdravotných odvodov. Okrem pripoistenia by vláda mala uvažovať aj o možnosti sporenia na súkromných účtoch," uviedol pre TASR. Druhý pilier v zdravotníctve, podobný tomu, ktorý zaviedla dôchodková reforma, by bol podľa jeho slov vhodným riešením nielen pre výdavky vo vyššom veku, ale aj pre financovanie bežných výdavkov za návštevy lekára, nemocnice, doplatkov na lieky alebo liečbu ľahších diagnóz. 

Podľa analytika Petra Pažitného z Health Policy Institute (HPI) sa opatrenie nedá vyhodnotiť, a to z troch dôvodov. Vízia podľa HPI nekvantifikuje, aká veľká bude potreba finančných zdrojov pre pokrytie tohto rizika, nedefinuje, či sa má ísť o povinné alebo dobrovoľné pripoistenie a nedefinuje, aké majú byť parametre tohto pripoistenia, teda z čoho a koľko sa má platiť a čo pripoistenie kryje. HPI ho tak považuje skôr za rétorické cvičenie ako premyslený návrh. Medzi základné predpoklady, ktoré umožňujú reformu verejného zdravotníctva, patria podľa vízie jasne definované ceny a modelové postupy pre diagnostiku, liečebné procedúry, prevenciu a udržiavanie uspokojivého zdravotného stavu pacientov. Druhým predpokladom je jasné rozlíšenie štandardných služieb hradených z verejných prostriedkov a nadštandardných služieb vyžadujúcich finančnú spoluúčasť pacientov. Ďalším predpokladom je vymedzenie racionálne zdôvodnenej štruktúry siete regionálnych i špecializovaných zdravotníckych zariadení. Vyjasnením týchto otázok by podľa vízie verejné zdravotníctvo získalo jasné kritériá efektívnosti, ktoré doteraz zjavne chýbajú.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: