Na vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia ostáva mesiac

Na vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2007 ostáva podľa zákona čas do 31. októbra. Tento termín platí pre poistencov, zamestnávateľov aj zdravotné poisťovne (ZP).

Nie všetky nedoplatky a preplatky je však potrebné vyrovnať. Súčasný zákon o zdravotnom poistení upravuje vrátenie preplatku a nedoplatku až od sumy rovnej alebo presahujúcej 100 Sk (3,32 eura). Takže, preplatky alebo nedoplatky nižšie ako táto suma sa nevyplácajú.

ZP ponúkajú svojim klientom niekoľko možností ako nedoplatky uhradiť. Bezhotovostným prevodom na účet zdravotnej poisťovne, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na kontaktných miestach konkrétnej poisťovne. Ďalšou možnosťou je splátkový kalendár. Ten ZP schváli iba vtedy, ak možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako deväť mesiacov bude platiteľ schopný dlžné sumy nedoplatku zaplatiť a ak v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm je schopný riadne odvádzať preddavky na poistné.

Ak nedoplatok platiteľ poistného neodvedie včas, ZP má právo uplatniť si na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou okrem nároku na poistné aj úrok z omeškania. Ten sa vypočíta z dlžnej sumy a počtu dní omeškania. Na výpočet úroku z omeškania sa použije 2,5 násobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň splatnosti nedoplatku.

V súčasnosti eviduje ZP Dôvera nedoplatky vo výške 157 miliónov Sk (5,21 milióna eur). "Klienti nám už uhradili minimálne jednu osminu z evidovanej sumy nedoplatkov," uviedla pre TASR PR manažérka poisťovne Zuzana Horníková. Preplatky eviduje ZP vo výške 43 miliónov Sk (1,43 milióna eur). Väčšinu z tejto sumy, presne 34 miliónov Sk (1,13 milióna eur) vrátila ZP poistencom šesť týždňov pred termínom.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje nedoplatky vo výške 637 miliónov Sk (21,15 milióna eur), z čoho poistenci zatiaľ uhradili približne 58 percent. Preplatky sú vo výške 294 miliónov Sk (9,76 milióna eur) a VšZP ich začala posielať platiteľom v týchto dňoch.

ZP Apollo registruje nedoplatky vo výške približne 165 miliónov SK (5,477 milióna eur) a prvé úhrady začali podľa hovorkyne ZP Radoslavy Miklášovej približne od augusta. Preplatky eviduje vo výške takmer 50 miliónov Sk (1,66 milióna eur). "Preplatky momentálne prechádzajú internou kontrolou a samotná úhrada sa bude realizovať v druhej polovici októbra (od 20. októbra 2008)," vysvetlila Miklášová.

Informácie o výške preplatkov a nedoplatkov a tiež o súčasnom stave ich uhrádzania v súčasnosti ZP Union spracováva. Spoločná zdravotná poisťovňa registruje nedoplatky vo výške 209,9 miliónov Sk (6,967.403 eur), podľa hovorkyne Martiny Ostatníkovej je uhradená asi jedna tretina, no podľa skúseností z minulých rokov najviac platieb očakáva ZP v priebehu mesiaca október. Preplatky eviduje poisťovňa vo výške 53,9 miliónov Sk (1,789.152 eur), vracať ich bude v priebehu mesiaca október.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: