korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo 22. 7. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva je zameraná na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc, v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc a opatrenia 1.1 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc. Celkový objem fi nančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenený na túto výzvu predstavuje 600 miliónov korún. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 50 miliónov a maximálna výška 200 miliónov korún.

Cieľom výzvy je podporiť komplexnéprojekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc, vrátane nákupu prístrojového vybavenia a zdravotníckej techniky, s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5. Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy a tráviacej sústavy. Na základe tejto výzvy možno poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov oprávnených na fi nancovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia zodpovedajúce úrovni NUTS II (región). Na určenie oprávnenosti žiadateľa z hľadiska miesta realizácie projektu nie je rozhodujúce sídlo žiadateľa, ale umiestnenie infraštruktúry, ktorá je predmetom projektu. Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 23. 10. 2008. Podrobnosti o informačných seminároch a výzve so všetkými prílohami sú zverejnené na: www.health-sf.sk.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: