MZ SR nepredloží na vládu Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nepredloží na rokovanie vlády samostatný program sexuálneho a reprodukčného zdravia. Pre TASR to dnes potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková. Kabinet sa bude v stredu 21. januára zaoberať zrušením úlohy, vyplývajúcej z uznesenia vlády z roku 2003. Na jej základe malo MZ vytvoriť a predložiť tento národný program na rokovanie členom exekutívy. Táto problematika bude však zahrnutá v Národnom programe starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie. Ten má ministerstvo predostrieť vláde do konca júna tohto roka.

Kabinet prerušil rokovanie o predmetnom programe 26. marca minulého roka, keďže viacero subjektov ho žiadalo prepracovať alebo vôbec neprijať. Ani na rozporovom konaní nedošlo k spoločnému konsenzu. Rozpor sa nepodarilo odstrániť s občianskym združením Možnosť voľby, Občan a demokracia a Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo. Program odmietala tiež Konferencia biskupov Slovenska, pre ktorú bol v predloženom znení ako celok neprijateľný, pretože podľa nich odporoval zásadám etiky založenej na prirodzenom mravnom zákone, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a ľudských práv podľa záväzných medzinárodných dokumentov.

Ministerstvo zdravotníctva chcelo na jeho základe skvalitniť vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy. Rovnako podporovať plánované rodičovstvo, hlavne u marginalizovaných osôb či mladistvých, ako aj vypracovať dlhodobé programy antikoncepčných metód. Malo takisto záujem na zvýšení dostupnosti služieb reprodukčného zdravia na zdravotníckych pracoviskách. Garantovať sa mala aj finančná dostupnosť zákroku pre ženy zo sociálne slabých vrstiev. Program sa zameriaval i na zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotníckych služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia, monitoring, ako tiež kontrolu sexuálne prenosných infekcií vrátane HIV/AIDS.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: