Svetový deň monitoringu diabetu

Diabetes mellitus alebo cukrovka. S týmto ochorením sa stretávame čoraz častejšie a zápasí s ním stále viac ľudí. V utorok 14. apríla si tento zdravotný problém pripomenieme Svetovým dňom monitoringu diabetu, ktorý vyhlásila Medzinárodná federácia diabetu. Ako dokazujú štatistiky, dôvodov prečo si tento deň pripomínať, je stále viac. Diabetes sa na Slovensku dotýka vyše 300 000 ľudí a žiaľ, počet ľudí s diabetom neustále stúpa. Pri príležitosti Svetového dňa monitoringu diabetu budú spustené webové stránky www.zivotsdiabetom.sk, ktoré poskytujú pacientom aj ich rodinám užitočné rady ako lepšie žiť s ochorením.

Pre pacientov s diabetom je dôležitou súčasťou liečby pravidelné sledovanie hladiny cukru v krvi. Monitoring glykemického stavu umožňuje mapovať obraz denných aktuálnych hladín glukózy a podľa toho voliť správne množstvo inzulínu. Dnešné technológie v liečbe diabetes mellitus umožňujú pacientom, aby si hladiny svojej glykémie mohli merajú sami na glukometri a to za rôznych životných situácií ako je napr. fyzický pohyb, stres, porušenie diéty a iné. Meranie glykémií samotným pacientom sa odborne nazýva selfmonitoring glykémií. Dobre edukovaní pacienti, ktorí majú dostatočné znalosti o diéte a liečbe cukrovky dokážu svoje namerané hodnoty glykémií užitočne a efektívne využiť pri úpravách dávkovania inzulínu a niektorých zmenách diétneho režimu, čo v konečnom dôsledku smeruje k zlepšeniu dlhodobých výsledkov liečby diabetu a tým aj k zníženiu a spomaleniu rozvoja komplikácií diabetes mellitus. Dr. Viera Doničová konštatuje: „Pravidelný monitoring hladiny cukru je nenahraditeľnou podmienkou dlhodobo udržateľnej kompenzácie diabetu 1. typu. Významnú úlohu zohráva tiež v liečbe diabetu 2. typu, a to ako u pacientov liečených inzulínom ale aj tabletkovou liečbou. Selfmonitoring dáva pacientovi priestor naučiť sa správne reagovať v rôznych situáciách a orientovať sa oveľa lepšie vo svojom ochorení. Pri správnom a dostatočnom využití je selfmonitoring glykémií silným edukačným, ale aj motivačným nástrojom. Odkedy majú diabetici tento nástroj pri liečbe cukrovky k dispozícii, ich šance zabrániť poškodeniu organizmu cukrovkou sú oveľa vyššie.

Zlepšenie kompenzácie diabetu (udržanie glykémie v správnej hladine) znižuje riziko rozvoja akútnych a neskorších komplikácií diabetu. Medzi akútne komplikácie patrí hypoglykémia, teda pokles glykémie pod stanovené hodnoty, alebo naopak hyperglykémia (zvýšenie glykémie), ale aj bezvedomie, teda diabetická kóma zapríčinená príliš vysokými, alebo aj príliš vysokými dlhšie trvajúcimi glykémiami. Tieto komplikácie nie je možné zo života diabetika úplne eliminovať, ale starostlivým sledovaním glykémie možno mnohým z nich predchádzať, prípadne na ne včas reagovať.

Monitoring diabetu sa zameriava predovšetkým na stanovenie glykémie nalačno, glykémie po jedle a glykovaného hemoglobínu. Zatiaľ čo glykémia nalačno a po jedle dáva obraz o aktuálnom stave cukru, tzv. glykovaný hemoglobín umožňuje posúdiť dlhodobú kompenzáciu cukrovky a vypovedá o hladine cukru za dlhšie obdobie (2-3 mesiace). Čím je tento údaj vyšší, tým je stav závažnejší. Preto, aby cukrovka neviedla k závažným poškodeniam zdravia teda nestačí pred kontrolou u lekára sprísniť diétu, alebo hladovať a mať dobré glykémie nalačno, ale dôležitá je dlhodobá kontrola glykémie, ktorú odráža práve spomínaný glykovaný hemoglobín (v laboratórnych výsledkoch označovaný ako HbA1c). Dnes sa veľmi zdôrazňuje aj potreba sledovať a monitorovať glykémie po jedle- takzvané postprandiálne glykémie. Zistilo sa, že práve zvýšené glykémie po jedlách vedú k poškodzovaniu ciev u diabetických pacientov a neskoršiemu poškodeniu zraku, obličiek, srdcových infarktov, či poškodenia až odumrentia koncových častí nôh (takzvaná diabetická noha). Selfmonitoring glykémií po jedlách sa odporúča v odstupe 1,5-2 hod po jedle a u tehotných žien s diabetes mellitus 1 hod po príjme stravy. Selfmonitoring u diabetikov môžeme chápať aj v širšom zmysle. Dá sa doňho zahrnúť aj monitorovanie krvného tlaku doma používanými tlakomermi. Je to veľmi dôležitá súčasť kontroly zdravotného stavu a dostatočnosti liečby diabetického pacienta, nakoľko vysoký krvný tlak je u pacientov s diabetom veľmi častý a jeho negatívny účinok na cievy, srdce, obličky sa u diabetikov prejavuje oveľa výraznejšie v porovnaní s nediabetikmi.

Pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi sú dôležité nielen pre diabetických pacientov ale aj zdravých ľudí. Aj zdravý človek by mal vyšetreniu venovať patričnú pozornost. Najmä cukrovka 2. typu môže zostať dlho bez príznakov a bez vyšetrenia ju nie je možné zistiť. V rámci pravidelných preventívnych prehliadok možno odhaliť toto ochorenie v počiatočnom štádiu a včas aplikovať vhodnú liečbu. Svetový deň monitoringu diabetu nám pripomína, že stojíme na prahu epidémie diabetu. Podstúpiť príslušné vyšetrenie a zamyslieť sa, či nás životní štýl nenasmeroval priamo k tejto chorobe, to je to najmenej, čo môžeme urobiť.

Spoločnosť Eli Lilly sa v oblasti diabetológie venuje mnohým edukačným aktivitám určeným odborníkom aj širokej verejnosti. Pre pacientov je k dispozícii bezplatná telefonická poradňa DiaLinka 800 112 122, kde 12 hodín každý deň v týždni odborníci odpovedajú na otázky zamerané na aplikáciu inzulínu perom. V rámci Lilly University usporadúva Eli Lilly vzdelávacie akcie pre zdravotné sestry, ktoré sú zaradené do celoživotného vzdelávania a ukončené certifikáciou. Výnimočný koncept ponúka aj v oblasti starostlivosti o pacientov. V rámci programu DiaPartner vybudovala spoločnosť Eli Lilly sieť edukačných sestier, ktoré na žiadosť lekára školia pacientov. Diabetes mellitus je v mnohých prípadoch spojený s obezitou a nadváhou. Aj preto sa rozhodla Eli Lilly spolupracovať so spoločnosťou STOB a podporovať kurzy znižovania nadváhy pre diabetikov. Táto úspešná spolupráca, ktorá už funguje v Českej republike, sa v krátkej dobe rozšíri aj na Slovensku. Ďalej boli spustené webové stránky www.zivotsdiabetom.sk, ktoré poskytujú pacientom aj ich rodinám užitočné rady, ako lepšie žiť s ochorením.

Autor článku: Ing. Mária Sedlická, PR manager Eli Lilly ČR

Dátum zverejnenia: