ZP Dôvera musí vypracovať ozdravný plán a zaplatiť pokutu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uložil zdravotnej poisťovni (ZP) Dôvera pokutu vo výške 165.969 eur (4.999.982 Sk) a zároveň povinnosť vypracovať ozdravný plán, na základe ktorého bude úradu pravidelne preukazovať platobnú schopnosť v lehote určenej zákonom. Dôvodom je nesplnenie povinnosti zo strany Dôvery preukázať predpísaným spôsobom platobnú schopnosť za január tohto roka. Dôvera nepredložila úradu súvahu a výkaz ziskov a strát za január 2009 v zákonnej lehote, to je do 25. februára 2009. Z vyjadrení ZP úrad predpokladá, že od svojho konania neupustí ani v budúcnosti. Ako na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave uviedol predseda úradu Richard Demovič, predpokladá, že ZP sa proti rozhodnutiu ÚDZS odvolá. 

Úrad sa tak podľa Demoviča dostal do situácie, že nemal v zákonom určenom časovom horizonte objektívne informácie o platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne. Zároveň však pripustil, že Dôvera predložila dôkazy, podľa ktorých bola platobne schopná aj na konci minulého roka či vo februári 2009. "V mesiaci január nepredložila všetky doklady, ktoré sú potrebné na to, aby úrad mohol objektívne konštatovať, že je zabezpečená platobná schopnosť," uviedol Demovič.  ZP Dôvera považuje takýto postup úradu za neadekvátny a nepochopiteľný. "Nevidíme dôvod na predloženie ozdravného plánu," uviedol dnes pred novinármi generálny riaditeľ Dôvery Martin Šimun. Zdôraznil, že zdravotná poisťovňa nemá žiadne problémy takého rozsahu, aby bol regulačný orgán nútený voči nej týmto spôsobom postupovať. "Platobnú schopnosť spĺňame, spĺňali sme ju v januári tohto roku, aj vo februári a spĺňame ju aj teraz. Nemáme žiadne záväzky po lehote splatnosti dlhšie ako 30 dní," uviedol Šimun. 

Poisťovňa zároveň tvrdí, že splnila svoje povinnosti aj formálne. "To znamená, že platobnú schopnosť za január sme preukázali presne tak ako úrad chcel," konštatoval. V usmernení úradu sa podľa jeho slov uvádzalo, že ak sa vykazuje platobná schopnosť za január, predkladajú sa riadne účtovné výkazy. Dôvera sa voči rozhodnutiu úradu v stanovenej dobe odvolá.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: