Záškrt a jeho prevencia

Záškrt a jeho prevencia
Zdroj: bigstockphoto.com

Záškrt (diftéria) je akútne infekčné ochorenie, ktoré postihuje tonzily, hltan a hrtan. Môže postihnúť aj ďalšie sliznice alebo kožu, zriedkavo očnú spojivku. Najzávažnejšou formou záškrtu je postihnutie hrtana, ktoré môže skončiť udusením chorého v priebehu niekoľkých hodín.

Komplikácie záškrtu sa môžu prejaviť ako myokarditída, obrny mäkkého podnebia, postihnutie centrálnej nervovej sústavy alebo obličiek. Klinické príznaky sú vyvolané pôsobením toxínu, ktorý produkuje pôvodca nákazy baktéria Corynebacterium diphtheriae. Prameňom nákazy je chorý človek alebo nosič toxických korynebaktérií. Nákaza sa prenáša vzdušnou cestou. Pred érou očkovania sa na Slovensku ročne vyskytovalo niekoľko tisíc ochorení na záškrt, ktoré v stovkách prípadov skončili úmrtím.

Pomohlo povinné očkovanie

S očkovaním proti záškrtu sa v Slovenskej republike začalo už v roku 1946. Od roku 1958 sa ustanovilo pravidelné povinné očkovanie detí kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DI-TE-PER). Očkujú sa deti v prvom roku života tromi dávkami základného očkovania a preočkovanie sa vykonáva v šiestom a v trinástom roku života.  Vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu je u nás ochorenie na záškrt už 29 rokov eliminované. Posledné prípady záškrtu sa na Slovensku zaznamenali v roku 1980. Záškrt sa stále vyskytuje v rozvojových krajinách a v krajinách s nedostatočnou zaočkovanosťou. Napr. v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu bola v 90. rokoch minulého storočia zaznamenaná obrovská epidémia záškrtu s desiatkami tisíc ochorení a tisíckami úmrtí. Príčinou bola nízka zaočkovanosť a epidémia postihla deti i dospelých.

Povinné preočkovania už aj u dospelých

Novou vyhláškou č. 585 /2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (s účinnosťou od prvého januára 2009) sa povinné preočkovanie dospelých proti tetanu rozšírilo aj na preočkovanie proti záškrtu. Preočkovanie dospelých bolo indikované na základe nedostatočnej imunity proti diftérii u starších ako 45 ročných osôb, zistenej pri poslednom vyšetrovaní imunity populácie Slovenska proti vybraným ochoreniam, ktorým možno predchádzať očkovaním. Ukázalo sa, že posledné preočkovanie detí v trinástom roku života nezabezpečí udržanie dostatočnej ochrannej hladiny protilátok proti difterickému toxínu v neskoršom dospelom veku. Vzhľadom na intenzívnu migráciu obyvateľstva a možnosť importu záškrtu z krajín, kde sa táto nákaza vyskytuje bolo potrebné imunitu dospelých proti záškrtu posilniť preočkovaním v určitých intervaloch. Preočkovanie dospelých sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou, ktorá obsahuje účinné zložky proti záškrtu aj proti  tetanu. Vykonáva sa jednou dávkou očkovacej látky každých 15 rokov, ktorá je plne uhrádzaná zo zdravotného poistenia.

V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Očkovanie sa zaznamenáva do zdravotného záznamu. Ošetrujúci lekár by mal pri návšteve pacienta upozorniť na termín preočkovania. Okrem toho by mal na kontrolu termínu preočkovávania prihliadať každý vo svojom vlastnom záujme a pri návšteve lekára si termín preočkovania overiť.

Povinným preočkovaním dospelých proti diftérii a tetanu sa Slovenská republika zosúladila s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie v tomto smere a s očkovacím kalendárom rutinného očkovania iných členských štátov EÚ.

Autor článku: MUDr. Jarmila Lančová, Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: