Usmernenie RUVZ: Výskyt ochorenia na chrípku vyvolanú novým typom vírusu typ A (H1N1)

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vo svete s výskytom nového vírusu chrípky s pandemickým potenciálom (Novel influenza vírus), ktorú WHO označila dňa 30.4.2009 fázou V. pandemickej pripravenosti je nutné:

1. Zisťovať u každého febrilného pacienta s chrípke podobným ochorením cestovateľskú anamnézu.

2. Pacientov so závažným klinickým priebehom ochorenia a s pozitívnou cestovateľskou anamnézou do 7 dní po návrate najmä z Mexika, USA, Kanady izolovať na Klinike pre choroby infekčné.

3. V prípade ľahkého klinického priebehu nevyžadujúceho hospitalizáciu je možná izolácia pacienta doma za predpokladu, že pacient nebude transportovaný verejnou hromadnou dopravou.

4. Každé odôvodnené podozrenie na ochorenie novým chrípkovým vírusom s pozitívnou cestovateľskou anamnézou s hospitalizáciou i bez nutnosti hospitalizácie okamžite telefonicky hlásiť na RÚVZ Košice – odbor epidemiológie, t.č. 055/62 515 16, 0908823740.

5. Na ambulanciách LSPP vhodným spôsobom umiestniť upozornenie o prednostnom vyšetrení pacientov s horúčkou, ktorí sa vrátili pred 7 – 10 dňami z Mexika, USA, Kanady.

6. Pri vyšetrení febrilného pacienta s pozitívnou cestovateľskou anamnézou používať OOPP: jednorazový plášť, tvárovú masku a rukavice. Tvárovú masku nasadiť do momentu izolácie aj pacientovi.

7. Pri ošetrení pacienta zabezpečiť prísny bariérový ošetrovateľský režim s maximálnym využitím jednorazových OOPP.

8. Zabezpečiť odbery biologického materiálu na virologické vyšetrenie do virologického laboratória RÚVZ, Senný trh č. 4, Košice (výter nazofaryngu a nosa do média + 1. vzorka krvi na sérologiu). Druhú vzorku krvi odobrať za 10 – 14 dní.

9. Pred aj po každom vyšetrení pacienta je personál povinný si dôkladne umyť ruky a osušiť jednorazovým uterákom s následným vykonaním dezinfekcie rúk alkoholovými dezinfekčnými prípravkami.

10. Po odchode pacienta vykonať dezinfekciu povrchov a plôch na ambulancii chlórovými alebo peroxoprípravkami na hornej hranici odporúčanej koncentrácie.
Upratovačky sú tiež povinné používať OOPP.

11. Pri ošetrovaní pacientov na všetkých oddeleniach zdravotníckych zariadení je personál povinný prísne postupovať podľa § 5, odst. 1 – 6 vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z.

12. Sledovať aktuálny vývoj epidemiologickej situácie prostredníctvom informácií na webových stránkach: www.uvzsr.sk, www.ruvzke.sk

Autor článku: MUDr. Ladislav Kugla, v.r., regionálny hygienik

Dátum zverejnenia: