Cenu mesta a primátora mesta Košice získajú aj pracovníci Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice

Dnes popoludní sa uskutoční pred Štátnym divadlom Košice slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta Košice. Medzi ocenenými jednotlivcami bude aj prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. a cenu tiež získa kolektív Kliniky pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostný ceremoniál presunie do veľkej sály Historickej radnice na Hlavnej č. 59.

Cenu mesta Košice získa prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za celoživotnú prácu v oblasti infektológie, výrazný prínos v liečbe, sekundárnej prevencii a bezpečnosti obyvateľov Košíc a východoslovenského regiónu v oblasti obávaných prenosných infekčných ochorení.

Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. je prednostom Kliniky infektológie a cestovnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. Počas viac než 35 rokov svojej praxe výrazne prispel k liečbe, sekundárnej prevencii a bezpečnosti obyvateľov Košíc a celého východoslovenského regiónu v oblasti obávaných prenosných infekčných ochorení. Podieľal sa na riešení a úspešnom zvládnutí veľkých epidémií vírusových hepatitíd vo východoslovenskom kraji v roku 1978/79 a 1993. Je autorom a spoluautorom 89 publikácií vydaných v domácich aj zahraničných časopisoch a pôsobí ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre infektológiu a tropickú medicínu. Klinika infektológie a cestovnej medicíny dosiahla pod jeho vedením významné úspechy a stala sa akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie v odbore infekológie.


Cenu primátora mesta Košice získa kolektív pracovníkov Kliniky pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ za vynikajúce a prioritné výsledky v zavádzaní nových postupov v liečebno-preventívnej starostlivosti a vo vedeckom výskume.

Klinika pneumológie a ftizeológie FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, ktorá oslávi v budúcom roku 60-te výročie svojho vzniku, realizuje liečbu pacientov s tuberkulózou všetkých foriem a liečbu nešpecifických ochorení dolných dýchacích ciest vrátane včasnej diagnostiky bronchogénneho karcinómu. Primárnu sekundárnu starostlivosť zabezpečuje pre obyvateľov okresov Košice-mesto a Košice-okolie, pričom je výlučným poskytovateľom série diagnostických a liečebných metód v Košickom kraji a to autofluorescenčnej bronchoskopie, vyšetrenia difúznej kapacity pľúc, analýzy oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu, spiroergometrického vyšetrenia a liečby dlhodobou domácou oxygenoterapiou.

Kolektív Kliniky pneumológie a ftizeológie vynaložil v posledných rokoch veľké úsilie o skvalitnenie práce v oblasti poskytovania zdravotníckych činností, vo vedecko-výskumnej oblasti, ako i pedagogickej činnosti. Zaviedol tiež viaceré nové diagnostické metódy, medzi ktoré patria: spiroergometrické vyšetrenia, hodnotenie inzulínovej rezistencie u pacientov s pľúcnymi chorobami metódou euglykemického hyperinzulínového zámku a hodnotenie metabolického stavu nepriamou kalorimetriou. V súčasnosti má klinika 58 zamestnancov - zdravotníckych i školských pracovníkov.

Klinika pneumológie a ftizeológie dlhodobo dosahuje vynikajúce a prioritné výsledky v zavádzaní nových postupov v liečebno-preventívnej starostlivosti a vo vedeckom výskume. Predstavuje špičkové pracovisko Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ. Plní štyri grantové úlohy podporované Ministerstvom zdravotníctva SR, Agentúrou pre vedu a výskum agentúrou VEGA. Výsledky jej výskumu boli pozitívne hodnotené a komentované medzinárodnými spravodajskými agentúrami, napr. Reuters Health, USA.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: