Obezita - národný program prevencie

Obezita - národný program prevencie
Zdroj: bigstockphoto.com

V súčasnosti sa obezita považuje za hlavný zdravotný problém. Už to nie je len choroba životného štýlu bohatého západu, ale v stále väčšej miere sa stáva „populárnou“ chorobou aj v priemyselných a rozvojových krajinách sveta.

Počet obéznych osôb neustále zvyšuje. Týka sa to epidemického šírenia detskej obezity, v dôsledku čoho sa u detí vyskytujú vážne fyzické a psychické ochorenia a zvyšuje sa riziko ochorení a úmrtí v mladšom veku. Ako uvádza Európska charta boja proti obezite, obezita predstavuje jednu z najzávažnejších výziev pre verejné zdravotníctvo v Európskom regióne WHO.

Každé piate dieťa...

Výskyt obezity sa za posledné dve desaťročia zvýšil trojnásobne. Polovica zo všetkých dospelých a každé piate dieťa v Európskom regióne WHO majú nadváhu. Z nich je jedna tretina už obéznych a tento pomer sa rýchlo zvyšuje. Nadváha a obezita prispievajú k zvýšenému výskytu neinfekčných ochorení, skracovaniu priemernej dĺžky života a nepriaznivo ovplyvňujú jeho kvalitu. Ochorenia súvisiace s nadmernou telesnou hmotnosťou spôsobujú v regióne každoročne viac ako jeden milión úmrtí. Riziko závažných chronických ochorení závisí od stupňa nadhmotnosti/obezity a od rozloženia tuku v tele. Významným rizikovým faktorom je najmä známa abdominálna obezita.

Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné i duševné zdravie a hrajú významnú úlohu v rozvoji najzávažnejších chronických neinfekčných chorôb, medzi ktoré zaraďujeme kardiovaskulárne ochorenia (ischemická choroba srdca, hypertenzia, cievne mozgové príhody, varikózna choroba žíl, tromboembolická choroba), metabolické ochorenia (metabolický syndróm, inzulínová rezistencia, porucha glukózovej tolerancie, diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémie, hyperurikémia), niektoré onkologické ochorenia (rakovina hrubého čreva, rakovina prsníka, maternice, vaječníkov, rakovina žlčníka a žlčových ciest, pankreasu, pečene), niektoré gynekologické ochorenia (poruchy menštruačného cyklu, neplodnosť, komplikácie v gravidite a pri pôrode, gynekologické zápaly), niektoré choroby kĺbov, kostrového a svalového systému (degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice, hlavne gonartróza a coxartróza), niektoré kožné ochorenia (ekzémy, mykózy, celulitída), psychosociálne poruchy (nízke sebavedomie, sebaobviňovanie, poruchy motivácie, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy ako kompulzívne prejedanie, bulímia, anorexia).

Nižšie príjmy, vyššia hmotnosť

Obezita, o ktorej hovorí Európska charta v boji proti obezite, okrem iného ovplyvňuje ekonomický a sociálny vývoj. Nadmerná hmotnosť a obezita u dospelých sú zodpovedné až za 7 percent výdavkov na zdravotnú starostlivosť v Európskom regióne WHO, pričom spôsobujú aj nepriame náklady (kvôli stratám na životoch, zníženej produktivite a s tým súvisiacimi príjmami), ktoré sú ešte dvojnásobne vyššie. Nadhmotnosť a obezita najviac postihujú ľudí z nižších socio-ekonomických skupín, čo prispieva k rozširovaniu nerovností v zdraví.

Európska charta boja proti obezite

Na Ministerskej konferencii uskutočnenej 16. novembra 2006 v tureckom Istanbule, bola podpísaná Európska charta boja proti obezite ako reakcia na výzvu, ktorú pre zdravie predstavuje epidémia obezity. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala už vo svojom programovom vyhlásení vypracovať a prijať do konca roku 2007 Národný program prevencie obezity. Týmto krokom zároveň Vláda SR potvrdila, že zdravotníctvo a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky sú jej prioritou.

Program bol schválený uznesením vlády SR č. 10 z 9. januára 2008. Jeho zámerom je vytvorenie spoločensky prospešného systému, ktorý povedie k zníženiu incidencie a prevalencie nadhmotnosti a obezity v populácii a eliminácii epidemického výskytu nadhmotnosti a obezity, k zníženiu počtu nových prípadov ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, k zníženiu výskytu a vplyvu ostatných modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení.  Cieľom programu je zabrániť vzniku nadhmotnosti a obezity u detí, zastaviť nárast a znížiť počet občanov trpiacich nadhmotnosťou a obezitou.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov boli stanovené dve základné oblasti: výživa a pohybová aktivita. V oblasti výživy má nezastupiteľnú úlohu Program ozdravenia výživy obyvateľstva SR. V oblasti pohybovej aktivity zas Národný program prevencie obezity zameraný na: zníženie počtu detí a dospelých nevykonávajúcich žiadnu pohybovú aktivitu, na zvýšenie počtu detí a dospelých, ktorí denne vykonávajú aspoň 30 minút pohybovej aktivity, a na pozitívne rozvíjanie, zmenu prostredia a jeho faktorov v zmysle vytvorenia možností pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu.

Cieľovými skupinami programu sú: dospelí od 18 rokov s normálnou hmotnosťou (zámerom je podpora zdravia a prevencia nadhmotnosti a obezity), dospelí od 18 rokov s nadhmotnosťou (BMI 25 – 29,9) alebo s vysokým rizikom rozvoja nadhmotnosti a chorôb súvisiacich s obezitou (vrodená dispozícia k obezite, osoby, ktoré prestali fajčiť, gravidné ženy alebo osoby užívajúce lieky vedúce k nárastu hmotnosti, napr. antidepresíva a iné) so zámerom zníženia nadhmotnosti a stabilizácie redukovanej hmotnosti, deti a mládež do 18 rokov s normálnou hmotnosťou (zámerom je podpora zdravia a prevencie rozvoja nadhmotnosti/obezity), deti a mládež do 18 rokov s nadhmotnosťou, alebo s vysokým rizikom rozvoja nadhmotnosti a jej komplikácií (zámerom je zníženie telesnej hmotnosti a jej stabilizácia).

Preventívne programy

V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sa Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podieľa na realizácii projektov a programov: Materské centrá, Školy podporujúce zdravie, „Buď Fit s gymnastikou“ (spolupráca so Slovenskou gymnastickou federáciou), edukácia seniorov, zdravotníckych pracovníkov a verejnosti, aktualizácia Programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR, program „Súčasný stav a spôsob výživy u detí vo veku od 6 do 15 rokov života“ (vybrané slovenské regióny), Zdravé materské školy, program „Lifestyle Determinants of Obesity“ (spolupráca s RÚVZ), Školský mliečny program, participácia na WHO/ DG SANCO projekte – Monitorovanie pokrokov zlepšenia výživy a fyzickej aktivity a prevencia obezity v EÚ.

Dôležité je motivovať a vyzývať populáciu všetkých vekových kategórií, aby sa zapájala a plnila doterajšie i pripravované aktivity. Mierny pokles prevalencie obezity už bol v rokoch 1993 až 2003 zaznamenaný (veková skupina 25 – 64 rokov). Preventívne opatrenia v boji proti nadváhe a obezite teda majú svoj význam. Nevyhnutné je však začínať s osvetou už u detí, u ktorých je možné najľahšie dosiahnuť zmenu spôsobu života.

Národný program je celospoločenskou iniciatívou. Pozitívne výsledky si vyžadujú spoluprácu a zodpovednosť všetkých zainteresovaných sektorov. Zapájajme sa a prispejme k zmene súčasnej situácie.

Autor článku: Mgr. Petra Olvecká, Odbor podpory zdravia ÚVZ SR, Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: