MZ SR predkladá nový program, ktorý upraví reprodukčné zdravie

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zlepšiť kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb reprodukčného zdravia, ako aj monitoring sexuálne prenosných infekcií prostredníctvom Národného programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie v SR. Tento materiál má nahradiť kritizovaný program sexuálneho a reprodukčného zdravia, s ktorým nesúhlasili predstavitelia cirkví ani niektoré mimovládne organizácie. Výhrady boli napríklad voči novým prístupom sexuálnej výchovy v školách či s vykonávaním interrupcií v každom okresnom meste. Nový program hovorí už iba o zachovaní jej dostupnosti.

Ako sa uvádza v materiáli, do roku 2010 sa majú zabezpečiť preventívne gynekologické prehliadky pre dievčatá, ktoré dovŕšia 15. rok života. Súčasťou prehliadky by nemalo byť iba vyšetrenie, ale aj zistenie úrovne vedomostí o sexuálnom správaní a poučenie o potrebe sexuálnej zdržanlivosti a zároveň o možnostiach vhodnej antikoncepcie. MZ SR konštatuje, že deti a mládež majú právo na pravdivé a úplné informácie o aspektoch svojho zdravia, osobitne v oblasti reprodukčného zdravia. "Dôležité je, aby pravdivou osvetou pre mladistvých poznali seriózne argumenty proti predčasným a nezrelým sexuálnym aktivitám."

V rámci plánovaného rodičovstva sa má zlepšiť prístup k vysokokvalitným službám plánovaného rodičovstva. Ministerstvo chce tiež zvýšiť užívanie moderných antikoncepčných metód, vrátane prirodzených metód plánovaného rodičovstva. Rezort si za cieľ dáva i zvyšovanie aktívnej participácie a zodpovednosti mužov o informovanom rozhodovaní v oblasti reprodukčného zdravia. Do roku 2014 by mali zároveň všetky zdravotnícke pracoviská, poskytujúce gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť, s výnimkou cirkevných, zabezpečiť poskytovanie služieb reprodukčného zdravia. Ako upozorňuje rezort, v uplynulých rokoch došlo k ich výraznej redukcii v oblasti prenatálnej genetickej diagnostiky, asistovanej reprodukcie a antikoncepcie. "Uvedený stav spôsobil tzv. domácu potratovú turistiku, keď nezriedka ženy v najchudobnejších slovenských regiónoch sú nútené vynakladať ďalšie finančné prostriedky na cestovanie," konštatuje MZ SR.

Ministerstvo chce zachovať dostupnosť interrupcie, zároveň však plánuje zvýšiť informovanosť o jej možných rizikách, ako aj zodpovednosť rozhodovania u žien, ako i lekárov. Program počíta aj s prevenciou neželanej tehotnosti pre ženy zo sociálne slabých vrstiev v záujme predchádzania nevyhnutnosti umelého prerušenia tehotenstva. Do roku 2012 sa majú v spolupráci so zdravotníkmi a tretím sektorom realizovať akcie informujúce verejnosť o rizikách potratov s cieľom zvýšenia používania moderných antikoncepčných metód vrátane prirodzených metód plánovaného rodičovstva. Program hovorí aj o podporovaní používania antikoncepčných prostriedkov pre mužov.

MZ SR pri vypracovaní programu vychádzalo zo stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti reprodukčného zdravia. Materiál upravuje aj prevenciu i manažment domáceho násilia a sexuálneho zneužívania, ako aj prevenciu obchodovania so ženami, prevenciu onkologických ochorení. Venuje sa tiež témam ako bezpečné materstvo a pôrod.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: