MZ SR vyhlásilo výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií vrtuľníkovej ZZS

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Ide o ambulancie v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, Poprade, Košiciach a Trenčíne. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková, dôvodom sú licencie na záchranky a vrtuľníky, ktoré postupne končia.

Podrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadostí o vydanie povolenia obsahujú Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Tie si možno vyzdvihnúť od dnešného dňa na sekretariáte vedúceho služobného úradu MZ v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. Výberové konanie na vydanie povolenia sa vyhlasuje za každé vyhlásené sídlo vrtuľníkovej ZZS zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice. Žiadosti možno podať do 20. júla 2009. Termín výberového konania ministerstvo uverejní v denníku Hospodárske noviny.

Žiadosti sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky. Musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby - NEOTVÁRAŤ", s uvedením adresy odosielateľa, identifikačného čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe nesmie chýbať meno, priezvisko, titul. Obálky so žiadosťami, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do výberového konania. Tie, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú z výberového konania vylúčené. Žiadosti treba poslať doporučene poštou, osobné doručovanie je neprípustné a takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: