Seniorská inkontinencia

Seniorská inkontinencia
Zdroj: bigstockphoto.com

S vekom klesá tonus močového mechúra a jeho kapacita. Kapacita sa znižuje z 500 – 600 ml u mladého človeka na 250 – 400 ml u starého človeka. Nútenie na močenie sa v dôsledku zvýšeného tlaku na močový mechúr nedá potlačiť. Dĺžka močovej rúry sa skracuje. Obdobie medzi nutkaním na močenie a urgentným močením je skrátené, nastáva neúplné vyprázdnenie močového mechúra, zvýšený objem reziduálneho moču. Sprievodným znakom je zvýšený počet netlmených kontrakcií močového mechúra, tzv. nestabilný močový mechúr. Starnutím sa zvyšuje výskyt urologických ťažkostí. Jednou z najzávažnejších je inkontinencia.

Inkontinencia je funkčná porucha, ktorej príčinou je spojenie nepriaznivých ukazovateľov a funkčných následkov určitých chorôb. Pokles estrogénov u žien po menopauze, ktorý spôsobuje atrofiu epitelu a podporných tkanív panvy. Tieto zmeny vedú k oslabeniu a zvýšenej pohyblivosti močového mechúra, močovej rúry a následne k inkontinencii moču. U mužov sa zväčšenie prostaty spája s rôznymi príznakmi vrátane častého močenia cez deň (polakizúria) aj v noci (nyktúria), urgentného močenia a urgentnej močovej inkontinencie. Inkontinencia moču spôsobuje zdravotné, psychické i sociálne riziká. K výrazným sociálnym rizikám patrí spoločenský hendikep, dlhodobá záťaž pacienta, rodiny, znížená kvalita života, vysoké ekonomické náklady.

Rizikové faktory inkontinencie

 • všeobecné rizikové faktory – vek nad 80 rokov, multimorbidita, znížená sociálna kompetencia
 • rizikové faktory centrálneho nervového systému – náhle cievne mozgové príhody, sclerosis multiplex, M. Parkinson
 • psychické poruchy – demencia, depresia, psychóza
 • urogenitálne choroby – benígna hyperplázia prostaty, recidivujúce uroinfekcie
 • z gynekologických príčin – poškodenia z ťažkých alebo opakovaných pôrodov
 • metabolické poruchy – diabetes mellitus, hyperkalcémia, avitaminóza B12
 • niektoré lieky – psychofarmaká, diuretiká
 • iné príčiny – priečne miechové lézie, polyneuropatia, atrofická uretritída a iné.

 
Funkčná inkontinencia moču: je definovaná ako stav, pri ktorom dochádza k nepredvídateľnému odchodu moču, ktorý súvisí s bariérami prostredia alebo miestnou dezorientáciou.

Možnými príčinami môžu byť: vonkajšie faktory (zlé osvetlenie, neschopnosť nájsť toaletu, sťažený prístup na toaletu); kognitívne a zmyslové poruchy (porucha zraku, porucha poznávania); užívanie sedatív; poruchy pohyblivosti; psychologické faktory (odmietanie používať svetelnú signalizáciu, podložnú misuň); zvýšená tvorba moču.

Možné prejavy: nútenie na močenie; odchod moču z dôvodu stavu seniora, ktorý mu neumožňuje nájsť WC; odchod moču z dôvodu cudzieho neznámeho prostredia, zhoršeného prístupu k močovej fľaši alebo podložnej mise, nočné pomočovanie.

Súčasťou celkovej terapie inkontinencie sú jednorazové pomôcky. Absorpčné pomôcky zabezpečujú spoľahlivú, nenápadnú absorpciu moču, sú diskrétne pod spodnou bielizňou. Chránia citlivú pokožku a zabraňujú vzniku nepríjemného zápachu. Pri výbere pomôcok je dôležité dbať na stupeň inkontinencie, fyzické a duševné schopnosti pacienta, osobné preferencie pacienta.

 Starostlivosť o seniora s popísaným problémom pozostáva z uvedených intervencií:

 • posúdiť všetky nepriaznivé podmienky prostredia, ktoré sťažujú prístup na toaletu (nízke sedadlo na WC a pod.)
 • dlhá vzdialenosť na toaletu, chýbanie madiel
 • zistiť pomer medzi dobou, kedy dôjde na záchod a uvoľní odev a intervalom medzi nutkaním a nekontrolovaným spustením moču
 • zistiť, či senior vedome odkladá močenie
 • posúdiť užívané lieky a ochorenia, ktoré vplývajú na duševný stav, rozpoznať urgenciu močenia
 • zaviesť denník močenia, ktorý by sa mal viesť 48 – 72 hodín. V denníku je potrebné zaznamenať čas a množstvo moču, či bol senior v čase močenia suchý alebo mokrý, za akých okolností nastal únik moču
 • predpísané diuretiká podávať ráno, aby sa obmedzilo močenie v noci
 • obmedziť alebo podľa možnosti vysadiť hypnotiká, aby senior nebol natoľko tlmený, že nerozozná nútenie na močenie
 • zabezpečiť seniorovi signalizáciu (svetelnú alebo zvukovú)
 • dbať na úpravu oblečenia seniora tak, aby sa dalo rýchlo vyzliecť (suchý zips, nohavice na gumu)
 • v noci nechať toalety rozsvietené
 • pri dezorientácií seniora dvere toalety farebne odlíšiť, cestu označiť šípkami, tak aby bola dostatočne široká, odstrániť voľne ležiace koberce alebo rohož
 • odstrániť všetky prekážky, do ktorých by senior mohol naraziť, u seniorov so sťaženou pohyblivosťou dať k posteli podložnú misu, močovú fľašu, pojazdné WC
 • močenie naplánovať každé tri hodiny, aby sa predišlo nadmernému naplneniu močového mechúra
 • obmedziť príjem kávy a alkoholických nápojov pre ich diuretický účinok, dbať na starostlivosť o pokožku, na ktorej sa môžu vyskytnúť začervenania a exkoriácie
 • sledovať možný vývoj komplikácií – vznik dekubitov, infekcií
 • podporovať svalový tonus, nácvikom vhodnej techniky (odporúčať začať močiť a prerušovať prúd moča dvakrát alebo viackrát počas každého močenia, pokiaľ to dovoľuje zdravotný stav seniora nacvičovať striedanie sedu a ľahu pri pokrčených dolných končatinách)
 • používať ochranu bielizne jednorazovými hygienickými pomôckami
 • obéznym seniorom odporúčať znížiť telesnú hmotnosť
 • naučiť seniora posilovať svaly panvového dna a svaloviny.

Možné intervencie u inkontinentných seniorov

 • zistiť, či si je senior vedomý inkontinencie
 • posúdiť psychické a fyzické schopností starého človeka
 • zistiť stupeň sebaopatery, ktorý pomôže určiť mieru starostlivosti
 • zabezpečiť, aby sa senior vymočil každé dve hodiny
 • zaznamenať močenie alebo inkontinenciu
 • zistiť akým spôsobom ovplyvňuje inkontinencia život seniora, jeho životný štýl, sebaúctu
 • zabezpečiť optimálny prísun tekutín v stanovených intervaloch, dve až tri hodiny pred spánkom už nepodávať žiadne tekutiny, aby sa obmedzilo močenie počas spánku
 • edukovať seniora o nácviku močenia, aby predlžoval intervaly medzi močením o 30 minút, aby sa dosiahli 3 – 4 hodinové intervaly medzi močením
 • vytvoriť režim močenia
 • poučiť seniora /rodinu o nutnosti zvýšenej hygieny o perineálnu oblasť po každom močení a starostlivosti o kožu (kozmetické prípravky bez obsahu alkoholu, ochranné zvláčňujúce prípravky)
 • odporúčať použitie jednorazových pomôcok pre močovú inkontinenciu
 • odporúčať seniorovi nosenie priliehavej spodnej bielizne, ktorá zvýši pocit istoty
 • informovať seniora o vhodnosti konzumácie kyslých ovocných štiav, ktoré zabraňujú rozvoju močovej infekcie
 • pristupovať k seniorovi citlivo, poskytnúť mu psychologickú podporu
 • jednou z posledných možností riešenia močovej inkontinencie je zavedenie permanentného katétra, ktoré treba individuálne zvážiť.

Typy pomôcok

 • vložky pre inkontonentných pri ľahkom úniku moču, absorpčná schopnosť 80 – 600 ml
 • vkladacie plienky pri stredne veľkom úniku moču, absorpčná schopnosť 880 – 2310 ml
 • plienkové nohavičky pri veľkom úniku moču, absorpčná schopnosť 770 – 2400ml
 • urinálne kondómy sú to alternatívne vložky pre mužov, majú anatomický tvar; podložky pod chorých
 • jednorazové podložky s veľkou absorpciou a vrstvou chrániacou pokožku
 • sieťové nohavičky pre bezpečnú fixáciu vložiek sú vysoko elastické, umožňujú jednoduché vkladanie a výmenu vložiek.

Autor článku: PhDr. Silvia Cibríková, PhDr. Dagmar Magurová, PhD., Mgr. Drahomíra Balková, Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: