Nové možnosti prevencie a liečby žilového tromboembolizmu pri ortopedických operáciách

Nové možnosti prevencie a liečby žilového tromboembolizmu pri ortopedických operáciách
Zdroj: bigstockphoto.com

Takmer u každého druhého pacienta po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu, môže vo vnútri niektorej zo žíl vzniknúť krvná zrazenina (žilová trombóza). Na prevenciu a liečbu vzniku trombózy sa doteraz používali iba injekcie a jediná dostupná perorálna liečba si vyžadovala náročné monitorovanie, čo pacientom predlžovalo pobyt v nemocnici. Aj potom často krát museli dochádzať na odbery krvi do ambulancie. Liek s účinnou látkou dabigatran etexilát v kapsuliach, od apríla 2009 čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, predstavuje perorálnu prevenciu a liečbu žilového tromboembolizmu bez injekcií, potreby monitorovania, teda bez odberov krvi. Tým znižuje náklady na podávanie liečby a podporuje u pacientov jej správne dodržiavanie aj po prepustení z nemocnice.

Žilový tromboembolizmus (VTE)

Pacientom, ktorí podstupujú totálnu endoprotézu (výmenu za umelý kĺb) bedrového alebo kolenného kĺbu, hrozí vysoké riziko vzniku krvných zrazenín v žilách, odborne žilový tromboembolizmus (VTE). Krvná zrazenina prekáža odtoku krvi z postihnutej oblasti (napríklad z dolnej končatiny). Postihnutá končatina bolí a je opuchnutá. V prípade, že sa časť krvnej zrazeniny v žile odtrhne a krvný prúd ju zanesie napríklad do pľúcneho riečiska, dochádza k pľúcnej embólii, čiže k upchatiu krvného riečiska v pľúcach. Pľúcna embólia môže ohroziť život pacienta. V najťažších prípadoch môže spôsobiť náhle úmrtie. Odhaduje sa, že s VTE ročne spôsobí 543 454 úmrtí v Európe, čo je dvojnásobok v porovnaní s úmrtiami spôsobenými rakovinou prsníka, prostaty, HIV/AIDS a cestnými dopravnými nehodami dokopy. Vo Veľkej Británii sa náklady na VTE odhadujú na 950 miliónov eur ročne, pričom 60 až 80 % týchto nákladov by sa mohlo ušetriť preventívnymi opatreniami zahŕňajúcimi aj podanie antikoagulácie (protizrážavých látok).

Prevencia a liečba VTE

Lieky zamerané na prevenciu a liečbu krvných zrazenín pre primárnu prevenciu žilných tromboembolických príhod u dospelých, ktorí sa podrobili totálnej výmene bedrového alebo kolenného kĺbu sú známe už vyše 70 rokov. Na liek, ktorý by sa pri prevencii a liečbe užíval perorálne sústreďujú odborníci výskumu liečiv pozornosť už od roku 2000. Perorálne podávanie lieku, bez potreby kontroly, znižuje náklady na liečbu a vďaka väčšiemu komfortu sú pacienti ochotnejší liečbu dodržiavať počas celej potrebnej doby na liečbu alebo prevenciu ochorenia. Pacienti si nemusia lieky viac aplikovať injekčne, čo je dobrá správa pre všetky vekové skupiny a všetky kategórie pacientov. Od októbra 2008 je nová forma lieku na prevenciu žilového tromboembolizmu po veľkých ortopedických operáciách dostupná aj pre slovenských pacientov. Riadne schválenie tohto lieku Európskou agentúrou pre hodnotenie liekov (EMEA) bolo vydané v marci 2008 a znamená to, že liek sa môže používať v Európskej únii vrátane Slovenska. Okrem toho sa liek používa aj v ďalších krajinách ako je Argentína, Brazília, Kanada a Novy Zéland. Ku dnešnému dňu bol liek uvedený na trh celkom v 11 krajinách. Na Slovensku je po kategorizácii liekov od apríla 2009 dostupný v kapsliach ako čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

Nová liečba

Perorálne užívanie lieku s účinnou látkou dabigatran etexilát raz denne je z hľadiska klinickej a nákladovej účinnosti porovnateľné s doteraz požívanou štandardnou liečbou a prevenciou žilného tromboembolizmu pri ortopedických operáciách. Doterajšia štandardná liečba sa vo všeobecnosti podáva injekciami alebo je v perorálnej forme, ktorá si však vyžaduje monitorovanie. Liečba účinnou látkou dabigatran etexilát by sa mala začať jednou 110 mg kapsulou užitou jednu až štyri hodiny po operácii. Liečba potom pokračuje dvoma 110 mg kapsulami (220 mg) raz za deň počas 28 až 35 dní po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu a počas 10 dní po totálnej endoprotéze kolenného kĺbu. Začiatok liečby by sa mal odložiť u pacientov, ktorí ešte stále krvácajú z miesta operácie. Ak sa liečba nezačne v deň operácie, mala by sa začať dvoma kapsulami užitými raz denne. Kapsuly sa majú prehltnúť vcelku s vodou.

Britský regulátor pre oblasť zdravotníctva NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) vydal pre tento liek odporúčanie s tým, že liek je klinicky účinný, bezpečný a spĺňa aj požiadavky primeranej finančnej nákladovosti liečby. Štúdie ukázali, že perorálne podávanie lieku s účinnou látkou dabigatran etexilát raz denne je rovnako účinné a bezpečné ako injekčné podávanie enoxaparínu v prevencii VTE a všetkých prípadov úmrtí po úplnej chirurgickej bedrovej a kolennej náhrade. Spoločnosť Boehringer Ingelheim pokračuje v hodnotení účinnosti a bezpečnosti lieku v rámci globálneho programu klinických štúdií pod názvom RE-VOLUTION, ktorý zahŕňa viac ako 38 000 pacientov. Účinnosť a bezpečnosť v prevencii mŕtvice spôsobenej uvoľnením trombu pri fibrilácii predsiení (SPAF) sa hodnotí v doteraz najväčšej štúdii SPAF s názvom RE-LY™, s registrovanými 18 113 pacientmi. Nové zistenia pre liečbu akútnej VTE, sekundárnu prevenciu VTE a prevenciu srdcových príhod u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom prinesú výsledky klinických štúdií v druhej polovici roka 2009.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: