Čo sa zmenilo pri očkovaní dospelých

Čo sa zmenilo pri očkovaní dospelých
Zdroj: bigstockphoto.com

Deti sa očkujú častejšie, pretože podliehajú povinnému očkovaniu proti 11 infekčným ochoreniam, kým povinné očkovanie všetkých dospelých je proti dvom infekciám. Ďalšie povinné očkovania pribudli od tohto roku vybraným, presne definovaným skupinám dospelých.

Dospelí by sa mali dať očkovať vzhľadom na :

  • dovŕšený vek- povinné očkovanie proti záškrtu a tetanu každých 15 rokov. Ďalej sa odporúča každoročné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám všetkým seniorom, t. j. 59 ročným a starším. Očkovanie uhrádza zdravotná poisťovňa.
  • základné ochorenie, na ktoré sú dispenzarizovaní – odporúča sa očkovanie proti chrípke, pneumokokovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu A (VHA) a typu B (VHB). Treba sa poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom. Očkovanie uhrádza zdravotná poisťovňa.
  • profesiu – povinné aj odporúčané očkovanie zamestnancov, ktorí sú profesionálne vystavení zvýšenému riziku tuberkulózy, VHA, VHB, besnoty, chrípky a kliešťového zápalu mozgu. Povinné očkovanie uhrádza zamestnancovi zamestnávateľ, odporúčané očkovanie môže hradiť zamestnávateľ alebo zamestnanec po vzájomnej dohode
  • zvýšené riziko vybraných nákaz – povinné očkovanie ľudí v kontakte s chorým človekom alebo nosičom (proti TBC, VHA, VHB, meningokokovým infekciám ), klientov zariadení sociálnych služieb ( proti chrípke, pneumokokovým invazívnym infekciám ), pri úrazoch a poraneniach (proti tetanu ) a pri poraneniach neznámym zvieraťom alebo zvieraťom podozrivým z besnoty (proti besnote ). Očkovanie uhrádza zdravotná poisťovňa.

Spomenúť treba aj očkovanie do zahraničia, pred cestou do endemických oblastí výskytu infekčných ochorení (očkovanie proti žltej zimnici, brušnému týfusu, meningokokovej meningitíde, VHA, VHB, kliešťovej encefalitíde, poliomyelitíde, japonskej encefalitíde). Povinné očkovanie sa vyžaduje len proti žltej zimnici a to do niektorých krajín Afriky,  v Južnej Amerike do Guyany a proti meningokokovej meningitíde pred púťou do Mekky. Ostatné očkovania sú len odporúčané s prihliadnutím na dĺžku pobytu, charakter pobytu , charakter práce a na špecifiká v mieste pobytu.

Podstatné zmeny od roku 2009

V očkovacom kalendári povinného pravidelného očkovania detí a dospelých na rok 2009 došlo k významným zmenám. Najvýznamnejšou zmenou bolo zavedenie povinného očkovania dojčiat proti pneumokokovým invazívnym infekciám konjugovanou vakcínou, ktorá zabezpečí spoľahlivú imunitu proti týmto najčastejšie sa vyskytujúcim bakteriálnym infekciám u detí do dvoch rokov života. Pribudlo preočkovanie proti detskej obrne v 6. roku života. Tieto deti sa očkujú jednou vakcínou proti štyrom infekciám (proti záškrtu, tetanu, č. kašľu, s obsahom nebunkovej, menej reaktívnej zložky a proti detskej obrne). Zrušilo sa prvé preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu u detí v 3. roku života vzhľadom na ich dostatočnú imunitu po ukončení základného očkovania proti týmto infekciám v prvom roku života. Ďalej sa zrušilo očkovanie adolescentov v 11. roku života proti vírusovej hepatitíde typu B (VHB), ktoré bolo ukončené v roku 2008. To znamená, že proti VHB je očkovaním chránená populácia detí a mladistvých a zostáva iba povinné očkovanie nula ročných detí (dojčiat v 3. mesiaci života).

Povinné preočkovanie dospelých proti tetanu bolo vzhľadom na nedostatočnú imunitu dospelých proti záškrtu rozšírené aj o povinné preočkovanie proti záškrtu. Preočkovanie sa vykonáva jednou vakcínou proti obom infekciám každých 15 rokov.

Proti čomu sa Slováci zvyknú očkovať?

K najbežnejším očkovaniam dospelých patrí očkovanie proti chrípke. Aj tu však majú mnohí pochybnosti o význame očkovania. Argumentujú tým, že napriek tomu, že sa dali zaočkovať, ochoreli. V skutočnosti však nešlo o chrípku ale o virózu, teda vírusové ochorenie dýchacích ciest, ktoré bolo spôsobené inými ako chrípkovými vírusmi. Názov „chrípka“ sa vžil ako ľudové označenie všetkých akútnych infekčných ochorení dýchacích ciest, ktoré si mnohí zamieňajú s chrípkou. Očkovanie proti chrípke je účinné u 80-90 percent mladých dospelých. U seniorov očkovanie zabráni ťažkým komplikáciám chrípky, ktoré často končia smrťou. Očkovanie proti chrípke je najmä u starších ľudí najoptimálnejšie absolvovať spolu s očkovaním proti pneumokokovým invazívnym infekciám pri jednej návšteve lekára. Okrem toho pri každej návšteve u lekára by sa mal každý vo vlastnom záujme informovať o termíne povinného preočkovania proti záškrtu a tetanu, nakoľko 15 ročný interval od predchádzajúceho očkovania je dlhá doba a ťažko sa pamätá. Treba mať na pamäti, že ide o veľmi závažné ochorenia, ktoré u neočkovaných, resp. nedostatočne očkovaných, často končia smrťou.

Autor článku: Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: