Predbežná analýza dlhodobých údajov o Saxagliptine pridaného k Metformínu

Výsledky predbežnej analýzy dlhodobej štúdie fázy 3, ktorá trvala 102 týždňov a týkala sa prípravku ONGLYZA™ (saxagliptin), skúšaného selektívneho reverzibilného inhibítoru enzýmu dipeptidyl peptidázy-4 (DPP-4), ktorý spoločne vyvíjajú spoločnosti Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) a AstraZeneca (NYSE: AZN) a jeho pridávania k Metformínu u ľudí s nedostatočne regulovanou diabetes typu 2 preukázali, že celkový profil nežiaducich účinkov je rovnaký ako pri 24-týždňovej štúdii. Štúdia zaznamenala aj dlhodobé glykemické zlepšenie [ako bolo namerané pomocou hladiny glykozylovaného hemoglobínu (A1C)]. Výsledky boli prezentované na 69. výročnej vedeckej konferencii Americkej asociácie pre diabetes.

"Diabetes typu 2 je progresívne a chronické ochorenie, pri ktorom pacienti každý deň bojujú aby mohli regulovať hladinu cukru v krvi," povedal Roland Chen, MD, riaditeľ skupiny, kardiovaskulárne liečivá / metaboliká spoločnosti Bristol-Myers Squibb. "Preto je pre nás dôležité, aby sme pochopili ako skúšané lieky proti diabetes fungujú počas dlhšieho obdobia," povedal Peter Ohman, riaditeľ pre zdravotnícke lekárske, oblasť liečenia srdcovocievnych ochorení / ochorení tráviaceho traktu, spoločnosť AstraZeneca.

O štúdii: Saxagliptin pridávaný k Metformínu počas 102 týždňov

Štúdia je predbežnou analýzou 42-mesačnej dlhodobej ďalšej štúdie navrhnutej na vyhodnotenie bezpečnosti, znášania a účinnosti prípravku Saxagliptin pri jeho pridaní k Metforminu u ľudí s nedostatočne zvládnutou diabetes typu 2 v porovnaní s podávaním Metforminu a placeba. Aktuálne údaje predstavujú predbežné zistenia po 102 týždňoch získané v priebehu tejto náhodnej štúdie s použitím placeba, pri ktorej lekári ani pacienti nevedeli, ktorá skupina pacientov dostáva účinnú látku. Do štúdie sa zapojila skupina 743 pacientov trpiacich na diabetes typu 2 (vo veku 18 – 77 rokov), u ktorých bola hladina A1C minimálne 7 percent a maximálne 10 percent pri podávaní stabilnej dávky čistého Metforminu (1500 až 2500 mg/deň). Jednotliví pacienti boli náhodne pridelení do jednej zo štyroch oddelených skupín podľa liečby: skupina, ktorej sa podávalo 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin v množstve 1500 až 2500 mg/deň (n=192), skupina, ktorej sa podávalo 5 mg Saxagliptinu a Metformin v množstve 1500 až 2500 mg/deň (n=191), skupina, ktorej sa podávalo 10 mg Saxagliptinu a Metformin v množstve 1500 až 2500 mg/deň (n=181) a ,skupina, ktorej sa podávalo placebo a Metformin v množstve 1500 až 2500 mg/deň (n=179), a to raz denne.

Všetci pacienti, ktorí sa podrobili 24-týždňovej krátkodobej štúdii sa mohli prihlásiť do ďalšej dlhodobej štúdie, a to vrátane pacientov, ktorí spĺňali vopred špecifikované kritériá týkajúce sa glykemickej záchrany počas krátkeho obdobia štúdie. Podrobili sa liečebnej kúre, pri ktorej pacienti dostávali 15 až 45 mg Bioglitazonu a lekári i pacienti vedeli kto dostáva skúšaný liek a štúdii, pri ktorej pacienti alebo lekári nevedeli, kto dostáva skúšaný liek. Počas ďalšej dlhodobej štúdie bola k dispozícii aj záchranná liečba Pioglitazonom podľa vopred špecifikovaných glykemických kritérií.
Primárnym výsledkom štúdie bola dlhodobá bezpečnosť a znášanie Saxagliptinu pridaného k Metforminu. Výsledok štúdie týkajúci sa účinnosti zahŕňal zmeny počiatočnej hodnoty A1C, plazmatickú koncentráciu glukózy nalačno ) (FPG), a koncentráciu glukózy po jedle (PPG), merané počas testu tolerancie perorálneho podávania glukózy [OGTT] a podiel pacientov, ktorí dosiahli cieľovú hodnotu A1C menej než 7 percent, odporúčanú Americkou asociáciou pre diabetes. Výsledky štúdie vychádzali z metódy prevedenia výsledkov z posledného dokumentovaného vyšetrenia„(Last Observation Carried Forward (LOCF)).

Výsledky štúdie

Bezpečnosť a znášanie prípravku

Po102 týždňoch výsledky predbežnej analýzy ukázali, že výskyt nežiaducich účinkov bol u pacientov, ktorí dostávali 5 mg Saxagliptinu a Metformin podobný ako u pacientov, ktorí dostávali placebo a Metformin. Miera nežiaducich účinkov bola trochu vyššia u pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin a u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Saxagliptinu a Metformin než u pacientov, ktorí dostávali placebo a Metformin.

Výskyt nežiaducich účinkov: 89,6 percent u pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin, 78 percent u pacientov, ktorí dostávali 5 g Saxagliptinu a Metformin a 86,7 percent u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Saxagliptinu a Metformin. Výskyt nežiaducich účinkov u pacientov, ktorí dostávali placebo a Metformin bol 78,8 percent. Percentuálne podiely najbežnejších uvádzaných nežiaducich účinkov u pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin, u pacientov, ktorí dostávali 5 mg Saxagliptinu a Metformin, u pacientov, ktorí dostávali 10 g Saxagliptinu a Metformin a u pacientov, ktorí dostávali placebo a Metformin boli: zápal nosohltanu [13,0, 11,0, 13,8, 10,6], chrípka [10,4, 11,5, 12,7, 12,8], infekcia horných dýchacích ciest [12,0, 8,9, 10,5, 7,8], infekcia močových ciest [9,9, 7,9, 9,4, 6,7], bronchitída [6,3, 9,4, 5,0, 6,1], hnačka [14,1, 7,3, 9,4, 12,8] bolesti chrbta [7,8, 7,9, 5,0, 8,9] a bolesti hlavy [13,5, 8,9, 12,2, 11,2].

Uvádzaný počet prípadov hypoglykémie bol vo všetkých skupinách pacientov podobný: 10,4 percenta u pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin, 8,9 percenta pacientov, ktorí dostávali 5 mg Saxagliptinu a Metformin a 11 percenta pacientov, ktorí dostávali 10 mg Saxagliptinu a Metformin. Výskyt uvádzaných prípadov hypoglykémie pacientov, ktorí dostávali placebo a Metformin bol 10,1 percent. Výskyt potvrdenej hypoglykémie (symptómy hypoglykémie s hladinou glukózy pri odbere krvi z končeka prsta maximálne 50 mg/dL) bol maximálne 1,1 percent u všetkých skupín pacientov.

Podiel pacientov, ktorí prerušili dlhodobú štúdiu pre nedostatočnú glykemickú reguláciu alebo boli zo štúdie vylúčení kvôli splneniu predpísaných glykemických kritérií bol nižší v skupinách liečených Saxafliptinom oproti skupine, ktorá dostávala placebo: 58,3 percent u pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin, 51,8 percent u pacientov, ktorí dostávali 5 mg Saxagliptinu a Metformin, 56,9 u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Saxagliptinu a Metformin a 71,5 percent u pacientov, ktorí dostávali placebo a Metformin. Po 102 týždňoch sa vyskytlo početne viac nežiaducich účinkov na pokožku u skupín, ktoré dostávali Saxagliptin a Metformin než u skupiny, ktorá dostávala placebo a Metformin: 15,6 percent u pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin, 13,6 percent u pacientov, ktorí dostávali 5 mg Saxagliptinu a Metformin, 22,7 percent u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Saxagliptinu a Metformin a 11,2 percent u pacientov, ktorí dostávali placebo a Metformin.

Malé zníženie priemernej telesnej hmotnosti po 102 týždňoch (pred záchranou, podľa výsledkov posledného vykonaného vyšetrenia) oproti počiatočnej hmotnosti bolo zaznamenané vo všetkých skupinách: -1,0 kg, -0,4 kg a -0,5 kg, v tomto poradí, u pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin, u pacientov, ktorí dostávali 5 mg Saxagliptinu a Metformin a u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Saxagliptinu a Metformin v porovnaní s -0,8 kg u pacientov, ktorí dostávali placebo a Metformin.

Glykemická účinnosť

Po 102 týždňoch u jednotlivých pacientov v skupinách, ktoré dostávali Saxagliptin a Metformin došlo k placebom regulovanej priemernej zmene A1C v porovnaní s východiskovou hodnotou: -0,62 percent u pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg Saxagliptinu a Metformin, -0,72 percent u pacientov, ktorí dostávali 5 mg Saxagliptinu a Metformin a -0,52 percent u pacientov, ktorí dostávali 10 mg Saxagliptinu a Metformin . Zmeny v iných nameraných hodnotách glykemickej regulácie sa zhodovali s pozorovanými zmenami A1C.

O prípravku ONGLYZA

Prípravok ONGLYZA, čo je obchodný názov Saxagliptinu, je skúmaný inhibítor DPP-4, ktorý spoločne vyvíjajú spoločnosti Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca na liečbu diabetes typu 2. Saxagliptin sa má študovať v klinických pokusoch ako liek podávaný raz denne, aby sa určila jeho účinnosť a bezpečnosť. Saxagliptin bol špecificky navrhnutý ako inhibítor s predĺženým viazaním na enzým DPP-4, s dvojitými cestami odbúravania. Už predtým boli prezentované údaje o fáze troch pokusov so Saxagliptinom, pri ktorých bol použitý pri liečbe jedným liekom, ako aj v kombinácii s Metforminom, sulfonylureami a tiazolidinedionmi, bežne predpisovanými perorálne podávanými antidiabetikami. Celkový klinický vývojový program sa týkal viac než 5 000 pacientov – viac než 4 000 z nich dostávalo Saxagliptin. Spoločnosti predložili žiadosť o schválenie nového lieku Úradu Spojených štátov pre potraviny a lieky (FDA) 30. júna 2008, ktorú FDA oficiálne zaregistroval a žiadosť o povolenie uvedenia na trh predložili Európskej agentúre pre lieky (EMEA) 1.júla 2008. Agentúra túto žiadosť prijala na posúdenie.

O DPP-4 inhibítoroch

DPP-4 inhibítory sú trieda zlúčenín, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvňujú činnosť prírodných hormónov v organizme nazývaných inkretíny. Inkretíny znižujú zvýšenú hladinu cukru (glukózy) v krvi tým, že zvyšujú využívanie cukru v organizme, a to hlavne zvýšením tvorby inzulínu v pankrease a znížením tvorby glukózy v pečeni.

O diabetes typu 2

Diabetes (diabetes mellitus) je chronické ochorenie, pri ktorom organizmus nevytvára alebo správne nevyužíva inzulín. Inzulín je hormón potrebný pre premenu cukru, škrobov (uhľovodíkov) a iných živín na energiu potrebnú pre každodenný život. Príčina vzniku diabetes sa stále skúma a zohrávajú tu úlohu tak genetické faktory ako aj faktory z okolitého prostredia, ako napríklad obezita a tiež nedostatok pohybu. Diabetes je spojená s komplikáciami, ktoré ovplyvňujú skoro každú časť tela. Toto ochorenie môže viesť k slepote, ochoreniam srdca a ciev, mozgovej príhode, zlyhaniu obličiek, amputáciám a poškodeniu nervov.

Existujú dve primárne základné príčiny spojené s diabetes typu 2: organizmus netvorí dostatočné množstvo inzulínu (nedostatok inzulínu) alebo bunky inzulín ignorujú (rezistencia voči inzulínu). Symptómy diabetes typu 2 sa vyvíjajú postupne a ich začiatok nie je taký neočakávaný ako u diabetes typu 1. Symptómy môžu zahŕňať únavu, časté močenie, zvýšený smäd a hlad, zníženie hmotnosti, zastrené videnie a pomalé hojenie rán a vredov. U niektorých ľudí sa však nevyskytujú žiadne symptómy. Diabetes typu 2 sa najčastejšie spája a vyšším vekom, obezitou, výskytom diabetes v rodine, predchádzajúcou diabetes v tehotenstve, nedostatkom fyzickej aktivity a príslušnosťou k určitým etnickým skupinám. Pre ľudí s diabetes typu 2 sú často charakteristické: rezistencia voči inzulínu, abdominálna obezita, sedavý životný štýl, nízka hladina HDL-C ("dobrého") cholesterolu, vysoká hladina triglyceridov a hypertenzia.

Diabetes typu 2 tvorí približne 90 až 95 percent všetkých prípadov diabetes, čo celkovo predstavuje približne 221 miliónov ľudí trpiacich na diabetes typu 2 a iba v Spojených štátoch to znamená 1,2 miliónov ľudí. Americká asociácia pre diabetes odporúča pre väčšinu ľudí trpiacich na diabetes typu 2 hodnoty hemoglobínu A1C nižšie než 7 percent. Hemoglobín A1C je mierou priemernej hladiny glukózy v krvi u danej osoby počas dvoj až trojmesačného obdobia a považuje sa za dôležitý ukazovateľ dlhodobej regulácie glukózy. Ďalšie dôležité ukazovatele pre diabetes typu 2 zahŕňajú plazmatickú koncentráciu glukózy nalačno, hodnotu glukózy v krvi u danej osoby po ôsmich hodinách pôstu a koncentráciu glukózy po jedle, hodnotu glukózy v krvi danej osoby po jedle. Spolupráca spoločností Bristol-Myers Squibb a AstraZenec Spoločnosti Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca začali spolupracovať v januári 2007 aby umožnili výskum, vývoj a komercializáciu dvoch skúmaných liekov na diabetes typu 2 – ONGLYZA a Dapagliflozín. Spolupráca spoločností Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca v oblasti diabetes sa týka celkovej starostlivosti o pacienta, zlepšenia jeho výsledkov a vytvorenia nového pohľadu na diabetes typu 2.

O spoločnosti Bristol-Myers Squibb

Spoločnosť Bristol-Myers Squibb je celosvetová biofarmaceutická spoločnosť, ktorej poslaním je predĺžiť a zlepšiť život ľudí. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.bms.com.

O spoločnosti AstraZeneca

Spoločnosť AstraZeneca je dôležitá medzinárodná spoločnosť podnikajúca v oblasti zdravotnej starostlivosti – zaoberá sa výskumom, vývojom, výrobou a marketingom významných liekov na predpis. Je dodávateľom do zdravotníctva. Spoločnosť AstraZeneca je jednou z vedúcich svetových farmaceutických spoločností. Hodnota jej predaja v oblasti zdravotníctva je 31,6 miliárd USD a je vedúcou spoločnosťou v oblasti liekov na ochorenia tráviaceho traktu, srdcovocievne ochorenia, ochorenia nervového systému, dýchacej sústavy, onkologické a infekčné ochorenia. Viac informácií o spoločnosti AstraZeneca nájdete na webovej stránke: www.astrazeneca.com.

ONGLYZA™ je obchodná značka spoločnosti Bristol-Myers Squibb.

Zdroj: spoločnosti Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: