VšZP: Poskytnutá ZS v roku 2008 v sume 4,9 milióna eur bola neodôvodnená

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zrealizovala v uplynulom roku 3685 priamych kontrol u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom v 1057 prípadoch zistila porušenie právnych predpisov a poskytnutú starostlivosť ako neodôvodnenú. Poskytovateľom tak za ňu bolo v protokoloch uložených k náhrade 4,9 milióna eur (148,8 milióna Sk). Vyplýva to zo správy o kontrolnej činnosti poisťovne v roku 2008.

Medzi najčastejšie nedostatky pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti patrila zle vedená dokumentácia pri vyšetreniach, preventívnych prehliadkach, ako aj pri preskripcii liekov. Problémom tiež bolo predpisovanie liekov bez odporúčania odborných lekárov alebo bez doloženia výsledkov testov. Najčastejšie nedostatky u poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti predstavovali napríklad duplicitne vykazované výkony, vykazovanie výkonov nepríslušných k odbornosti lekára, ale aj snaha o vykazovanie maximálnych možných kombinácií výkonov.

Ako neodôvodnená bola u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti vyhodnotená hospitalizácia v prípade, keď zdravotná starostlivosť mohla byť poskytnutá ambulantne. Kontrolami sa zistili aj neodôvodnené preklady z oddelenia na oddelenie, opakované hospitalizácie v krátkych časových intervaloch pre tú istú diagnózu, hospitalizácie kratšie ako 24 hodín, neopodstatnené hospitalizácie na oddeleniach anestézie a intenzívnej medicíny.

Kontrolná činnosť bola zameraná na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti jej poistencom. Vykonávali ju revízni lekári, revízni stomatológovia a revízni farmaceuti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: