Revízne kontroly SZP priniesli úsporu viac ako 15 miliónov eur, kontroly u poistencov odhalili nedoplatky vo výške 1,9 mil. eur

Revízni lekári a farmaceuti Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) prekontrolovali v roku 2008 faktúry v sume 401,64 milióna eur (12,1 miliardy Sk), pričom zamietli uhradenie zdravotníckej starostlivosti vo výške 11,8 milióna eur (357,99 milióna Sk). Celkový finančný efekt priamej revíznej činnosti predstavoval úsporu 4,1 milióna eur (122,9 milióna Sk), pričom kontroly v ambulanciách priniesli úsporu 58.089 (1,75 milióna eur) a v ústavných zdravotníckych zariadeniach 4,02 milióna eur (121,19 milióna Sk). Vyplýva to zo správy o kontrolnej činnosti poisťovne za rok 2008.

Medzi najčastejšie negatívne zistenia revíznych lekárov a farmaceutov pri výkone priamej revíznej činnosti patrili u všeobecných lekárov a gynekológov napríklad chyby pri vykazovaní a dokumentovaní preventívnych prehliadok či neúčelná a nehospodárna preskripcia liekov. V špecializovaných ambulanciách zaznamenali kontrolóri nedostatky napríklad v podobe opakovaného vykazovania výkonov nezodpovedajúcich danej odbornosti, duplicitné vykazovanie výkonov či vykázanie takej zdravotnej starostlivosti, pre poskytnutie ktorej nebolo v ambulancii prístrojové vybavenie. Problémom bola aj nedostatočná dokumentácia i preskripcia liekov.

Kontroly v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti odhalili neodôvodnené preklady medzi jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami a preklady medzi jednotlivými oddeleniami toho istého zdravotníckeho zariadenia či hospitalizácie v prípadoch, keď ich zdravotný stav poistencov nevyžadoval. Ako neodôvodnená tiež bola vyhodnotená zdravotná starostlivosť, ktorá mohla byť poskytnutá ambulantnou formou, hospitalizácie kratšie než 24 hodín a vykazovanie hospitalizácií u výkonov nehradených zo zdravotného poistenia (estetické operácie).

Minuloročné kontroly u poistencov odhalili nedoplatky vo výške 1,9 mil. eur

Kontroly Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) u platiteľov poistného v uplynulom roku odhalili nedoplatky na poistnom a preddavkoch na poistné vo výške 1,9 milióna eur (57,8 milióna Sk). Poplatok z omeškania predstavuje sumu 926.110 eur (27,9 milióna Sk) a úrok z omeškania 275.509 eur (8,3 milióna Sk). Vyplýva to zo správy o výsledkoch kontrolnej činnosti poisťovne za rok 2008. Dlžníci uhradili do konca roka zo spomínanej sumy 302.064 (9,1 milióna Sk). Ako ďalej vyplýva zo správy, oproti stavu pohľadávok na poistnom, evidovanom v informačnom systéme SZP, sa ku koncu roka 2008 pri kontrolách u platiteľov poistného zistili aj ďalšie pohľadávky na poistnom vo výške 129.456 eur (3,9 milióna Sk).

V prípade, že platiteľ neuhradí vyčíslené nedoplatky, zdravotná poisťovňa podá návrh na vydanie platobného výmeru na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V roku 2008 zaslala celkovo 233 návrhov na vydanie rozhodnutia. Celková hodnota uplatnených pohľadávok predstavovala k 31. decembru sumu 809.931 eur (24,4 milióna Sk). Z kontrol napríklad vyplynulo, že v 74 prípadoch bol nesprávne určený vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa. Kontrolou sa v 36 prípadoch odhalilo aj neohlásenie zmeny údajov platiteľa, 251 platiteľov riadne neodvádzalo preddavky. Vykazovanie poistného nezrealizovalo 82 platiteľov, neplnenie povinností v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania poistného sa zistilo v 17 prípadoch.

Povinnosť viesť a uchovávať po dobu desať rokov účtovné doklady porušili 26 platitelia poistného, 25 porušení kontrolóri zistili aj pri uchovávaní evidencie o zamestnancoch. Požadované doklady pri výkone kontroly nepredložili 30 poistenci.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: