SKSaPA zostavila chartu, chce zvýšiť povedomie zdravotných sestier

Práva na výkon povolania, práva vo vzťahu k pacientom, spolupracovníkom a iným osobám či práva v oblasti vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a sústavného vzdelávania - to všetko je obsahom Charty sestier a pôrodných asistentiek, ktorú s cieľom pozdvihnúť vedomie zdravotných sestier zostavila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). V počte 20 tisíc výtlačkov ju chce distribuovať do svojich 58 pobočiek na celom Slovensku. Podľa prezidentky SKSaPA Márii Lévyovej je povinnosťou komory vytvoriť také podmienky pri výkone povolania, aby sa spoločenské aj sociálne postavenie zlepšovalo, aby povolanie bolo spoločnosťou inak vnímané.

Najčastejšie sa podľa riaditeľky kancelárie SKSaPA Martiny Sekáčovej sestry stretávajú s problémami v pracovnoprávnej oblasti. Prvým problémom je podľa jej slov podpisovanie dodatkov k pracovným zmluvám. Sestry nemajú k dodatkom prístup, nemôžu si ich prečítať, rozhodnúť sa prípadne poradiť s právnikom pred samotným podpísaním dodatku. "Druhá vec je submisívne postavenie, čiže postavenie v rámci multidisciplinárneho tímu, kde je lekár, sestra, zdravotnícky asistent atď. Napriek tomu, že sestry sú vysokoškolsky vzdelané, nemajú postavenie, aké by mali mať," uviedla pre TASR.

Ďalším problémom je i vzdelávanie. Sestrám nie je často umožňované ďalšie štúdium. "To znamená, že zamestnávateľ jej nedá dostatočné voľno na špecializáciu alebo na ďalšie zvyšovanie vzdelania. Tvrdí, že spôsobilosť má a nepotrebuje sestru, ktorá má bakalárske vzdelanie," vysvetlila Sekáčová. Charta má pomôcť sestrám obhajovať svoje základné práva, ak sú porušované. V takomto prípade sa môžu obrátiť aj na samotnú komoru, ktorá poskytuje právne poradenstvo. Pri zostavovaní charty sa komora opierala aj o výsledky dvoch prieskumov, ktoré realizovala. Prvý, ktorého cieľom bolo zistiť, ako vnímajú sestry na Slovensku svoje povolanie, sa realizoval medzi 300 zdravotnými sestrami a pôrodnými asistentkami vo veku od 22 do 55 rokov. Odpovede ukázali, že 23,4 percenta opýtaných nevie, či je povolanie sestry a pôrodnej asistentky regulovaným povolaním v štátoch Európskej únie. Celkove 66,4 percenta odpovedalo správne áno a 10,2 percenta uviedlo odpoveď nie. Regulované pritom znamená, že európske smernice stanovujú presný obsah vzdelávania, predmetov, prax a tiež podmienky, za ktorých môžu sestry vykonávať svoje povolanie v iných štátoch.

Druhý prieskum realizovala komora na vzorke 100 študentov externej formy štúdia v odbore Ošetrovateľstvo na LF UPJŠ - sestrách, ktoré vykonávajú povolanie. Cieľom bolo zistiť, čo najviac chýba sestrám pri výkone povolania. Výsledky ukázali, že 74 percent je nespokojných so svojím finančným ohodnotením. Také isté percento uviedlo, že pri výkone povolania im najviac chýba uznanie a úcta zo strany lekárov a pre 94 opýtaných sú najdôležitejšie pri výkone ich povolania medziľudské vzťahy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: