Východoslovenský ústav srdcových chorôb otvára nové priestory

Východoslovenský ústav srdcových chorôb bol zriadený Ministerstvom zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. januára 2003 a vznikol delimitáciou kardiocentra vtedajšej FNsP na Triede SNP 1 v Košiciach, ktoré pozostávalo z kardiologického a kardiochirurgického oddelenia. Prvého januára 2005 sa delimináciou oddelenia cievnej chirurgie z FNsP zmenil na Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a ďalším míľnikom v jeho histórii bol januára 2006 vznik akciovej spoločnosti VÚSCH Košice, a.s, ktorá zmenila názov na Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. V súčasnosti je ústav štátnou akciovou spoločnosťou a jediným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Do histórie ústavu sa zapíše aj 26. jún 2009, kedy sa uskutoční slávnostné otvorenie nových priestorov na Ondavskej ulici č. 8.

História výstavby

Stavebné povolenie získal Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s vo februári 2006 a základný kameň nového ústavu bol položený 2. júna 2007. Kolaudačné rozhodnutie s platným užívaním stavby bolo vydané 5. júna 2009 a súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice na užívanie budovy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti 22. júna 2009.

Pôvodný rozpočet stavby predstavoval jednu miliardu slovenských korún (33,5 miliónov eúr) a celkový rozpočet s prístrojovou technikou dosiahol 930.365.223 Sk (cca 31 miliónov eúr). Financovanie sa realizovalo kombináciou viacerých zdrojov – z fondu SECAL, predaja nehnuteľností, vlastnej činnosti, eurofondov a bankového úveru. Za tieto prostriedky sa podarilo vybudovať špičkové zdravotnícke zariadenie so 170 lôžkami a piatimi operačnými sálami.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. pôsobil v predchádzajúcom období v prenajatých priestoroch FN L. Pasteura Košice, ktoré boli roztrúsené na piatich rôznych poschodiach sedemnásťposchodovej budovy. Jeho presťahovanie do moderných a ucelených priestorov predstavuje výrazný posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Umožnilo aj zvýšenie počtu lôžok zo 129 na 170 (z čoho je 59 monitorovaných) a operačných sál (z troch na päť). Vlastná budova bola takpovediac ušitá na mieru a dokonale vyhovuje potrebám ústavu. Pribudli mu aj priestory, ktoré dosiaľ nemal, ako moderná kongresová sála, samostatný ambulantný trakt s väčším počtom vysoko špecializovaných ambulancií, velín, centrálna sterilizácia, jedáleň pre zamestnancov, lekáreň, bufet, kaviareň, garážový dom a pod.

O VÚSCH

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. poskytuje kompletnú ambulantnú a lôžkovú zdravotnú starostlivosť, vrátane dispenzárnej, konziliárnej, diagnostickej a liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov s postihnutím kardiovaskulárneho systému v dospelom veku. Ústav má jedinečné postavenie na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v rámci dvoch krajov, Košického a Prešovského kraja, teda pre cca 1,5 mil. obyvateľov. Každoročne dochádza k výraznému nárastu počtu jeho pacientov - vlani potrebovalo jeho služby 63 652 pacientov. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. má pritom prvenstvo v zavedení niekoľkých desiatok vyšetrovacích a liečebných metód v rámci celej SR.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. tvoria v súčasnosti 3 kliniky - klinika kardiológie (s kardiologickým, arytmologickým a angiologickým oddelením), klinika srdcovej chirurgie a klinika cievnej chirurgie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej, ktoré by sa do konca tohto roka malo stať taktiež klinikou a 10 vysokošpecializovaných ambulancií. Je držiteľom certifikátov integrovaného manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 a zamestnáva 397 zamestnancov, z toho 69 lekárov a 207 sestier. Predsedom predstavenstva VÚSCH, a.s. a generálnym riaditeľom ústavu je MUDr. František Sabol, PhD.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: