EK vyzýva na Európu bez tabakového dymu

Európska komisia (EK) dnes po rozsiahlych konzultáciách prijala návrh odporúčania Rady, ktorým sa členské štáty vyzývajú, aby do roku 2012 prijali zákony na ochranu svojich občanov pred vystavením tabakovému dymu.

Tabak je stále hlavnou príčinou predčasných úmrtí a chorôb v Európskej únii. Podľa zdržanlivých odhadov zomrelo v roku 2002 v krajinách EÚ-25 približne 79.000 dospelých vrátane 19.000 nefajčiarov v dôsledku vystavenia tabakovému dymu v domácnostiach (72.000) a na pracoviskách (7300). Ako povedala komisárka pre zdravie Androulla Vassiliouová, všetci Európania bez rozdielu si zaslúžia úplnú ochranu pred tabakovým dymom. Medzi širokou verejnosťou existuje pre tento krok podpora a budeme spolupracovať s členskými štátmi, aby sa stal skutočnosťou. V súčasnosti existujú komplexné právne predpisy v prospech prostredia bez dymu v desiatich krajinách EÚ. Spojené kráľovstvo a Írsko zaviedli najprísnejšie ustanovenia v prospech prostredia bez dymu, ktoré spočívajú v úplnom zákaze fajčenia na uzavretých verejných miestach, vo verejných dopravných prostriedkoch a na pracoviskách. Bulharsko sa má k týmto štátom pridať v roku 2010. Nedávnym prieskumom Eurobarometra sa zistilo, že pre politiky v prospech prostredia bez dymu rastie popularita – 84 % Európanov podporuje kancelárie a iné vnútorné priestory na pracoviská bez dymu; 77 % podporuje reštaurácie bez dymu a 61 % podporuje nefajčiarske bary a pohostinstvá.

V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby konali v troch hlavných oblastiach, a síce do troch rokov od prijatia uvedeného odporúčania prijali a vykonali právne predpisy, ktoré občanov úplne ochránia pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých verejných miestach, na pracoviskách a vo verejných dopravných prostriedkoch, ako sa uvádza v článku 8 rámcového dohovoru o kontrole tabaku. Ďalej zlepšili účinnosť právnych predpisov v prospech prostredia bez dymu prijatím opatrení, ako je napr. ochrana detí, podporou úsilia občanov prestať fajčiť a zobrazovaním ilustrovaných výstrah na tabakových obaloch a posilnili spoluprácu na úrovni EÚ vytvorením siete národných stredísk na kontrolu tabaku.

Všetky členské štáty majú nejakú formu regulácie, ktorej cieľom je obmedziť vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu a jeho škodlivé účinky na zdravie. Rozsah pôsobnosti a charakter tejto regulácie sú rozdielne. Doteraz desať členských štátov EÚ zaistilo komplexné opatrenia na ochranu pred vystavením tabakovému dymu. Absolútny zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých verejných priestoroch a na pracoviskách vrátane barov a reštaurácií existuje v Írsku a Spojenom kráľovstve. Podobný zákaz by sa mal začať uplatňovať v Bulharsku od júna 2010. Taliansko, Malta, Švédsko, Lotyšsko, Fínsko, Slovinsko, Francúzsko a Holandsko zaviedli právne predpisy v prospech prostredia bez dymu, ktorými sa povoľuje existencia osobitných uzavretých fajčiarskych miestností. V ostatných členských štátoch však občania a zamestnanci stále nie sú úplne chránení pred vystavením tabakovému dymu na vnútorných pracoviskách a verejných miestach.

Začiatkom deväťdesiatych rokov boli v mnohých smerniciach z oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vymedzené určité obmedzenia týkajúce sa fajčenia na pracovisku. Uznesením Rady (1989) a odporúčaním o obmedzení fajčenia (2002) sa členské štáty vyzvali, aby zabezpečili ochranu pred vystavením tabakovému dymu v prostredí, a to na vnútorných pracoviskách, na uzavretých verejných miestach a vo verejnej doprave. TASR informovalo Zastúpenie Európskej komisie v SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: