MZ SR hľadá ďalších prevádzkovateľov ambulancií pozemnej ZZS

Ministerstvo zdravotníctva SR hľadá ďalších prevádzkovateľov ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Vyhlásilo totiž výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 119 ambulancií. Ide už o druhé výberové konanie, keďže rezort vyhlásil výberové konanie aj v máji tohto roka, konkrétne na prevádzkovanie 78 ambulancií ZZS.

Ako ministerstvo informuje na svojej internetovej stránke, podrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadostí obsahujú "Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby". Tie je možné vyzdvihnúť na sekretariáte vedúceho služobného úradu ministerstva v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 h. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vyhlasuje za každé sídlo pozemnej ZZS zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice. Prevzatie podmienok výberového konania je možné od dnešného dňa, lehota na podanie žiadostí je 8. septembra 2009. Termín výberového konania ministerstvo uverejní v denníku Hospodárske noviny.

Žiadosti sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky. Musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby - NEOTVÁRAŤ", s uvedením adresy odosielateľa, identifikačného čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul. Obálky so žiadosťami, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do výberového konania. Taktiež obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú z výberového konania vylúčené. Žiadosti sa doručujú doporučene poštou. Osobné doručovanie na adresu vyhlasovateľa je neprípustné, takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené.

Na Slovensku je v súčasnosti 264 ambulancií ZZS, z toho je 120 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 144 ambulancií rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP). Najviac ich je v Banskobystrickom kraji, a to až 47, najmenej - 19 v Trnavskom kraji. V Bratislavskom kraji je ich celkom 25. Základný rozdiel medzi RLP a RZP je v zložení posádky. V oboch sa nachádza vždy stredný zdravotnícky pracovník - záchranár a vodič - záchranár, v RLP navyše aj lekár. Ambulancie ZZS prevádzkuje v súčasnosti 50 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, pričom dvaja z nich prevádzkujú stanice leteckej ZZS. Dôvodom výberového konania sú podľa rezortu končiace licencie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: