MF SR žiada prepracovať materiál o zlúčení VšZP a SZP

Ministerstvo financií (MF) SR má k navrhovanému zlúčeniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) výhrady. V rámci pripomienkového konania podalo k legislatívnemu zámeru prípravy koncepcie zlúčenia oboch zdravotných poisťovní celkom 18 pripomienok. Na základe nich žiada materiál prepracovať a opätovne ho predložiť na vyjadrenie MF SR, a to ešte pred jeho posunutím do ďalšieho štádia schvaľovacieho procesu.

Materiál je podľa rezortu financií napísaný veľmi všeobecne a chýbajú i číselne vyjadrené dopady hospodárskej krízy na zdravotné poisťovne. Rezort tiež požaduje objasniť uvádzaný odhad úspor takéhoto kroku až do výšky jedného percenta. Tento cieľ je podľa rezortu nejasne formulovaný a relatívne málo ambiciózny. "Nie je tiež jednoznačné a kvantifikované, nakoľko pôjde o úsporu správnych výdavkov poisťovní, a nakoľko o úspory vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť," uvádza MF SR. Ministerstvo tiež poukázalo, že materiál uvádza ako najvýznamnejšie riziká pri zlučovaní poisťovní náklady na integráciu informačných systémov, organizačné a technické zlúčenie zdravotných poisťovní, no nerieši, akým spôsobom je možné tieto riziká eliminovať. Z materiálu nie je tiež zrejmé, akým spôsobom zlúčenie oboch poisťovní ovplyvní výber poistného, nakoľko sa podľa MF SR v materiáli identifikované dôvody výpadku výberu poistného pozitívne nezmenia na základe predloženého projektu zlúčenia dvoch zdravotných poisťovní.

SZP vo svojich pripomienkach upozorňuje na chýbajúcu analýzu nákladov na zlúčenie a analýzu prípadných úspor, ktoré by mali vzniknúť zlúčením poisťovní. Navrhuje tiež zvážiť termín zlúčenia, a to s ohľadom na plánovaný termín zjednotenia systému výberu daní, cla a poistných odvodov, ako aj so zavádzaním systému elektronického zdravotníctva e-Health. Prípadné zlúčenie poisťovní má podľa SZP korešpondovať s týmto termínom. VšZP zasa pripomína, že finálna koncepcia by mala sústrediť pozornosť na špecifické skupiny poistencov SZP (príslušníkov vojenských a policajných zložiek).

Transformácia a reštrukturalizácia oboch štátnych poisťovní do jedného konsolidovaného celku, a to VšZP, by mala trvať do apríla 2011. Ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že celkové úspory a efektívnosť pri existencii jednej zdravotnej poisťovne štátu by predstavovali jedno percento z celkových výdavkov. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. Rezort však upozorňuje, že v období do ukončenia celého procesu môže vyvstať potreba dočasného preklenutia deficitu zdrojov. Navrhuje preto poskytnúť v prípade zlučovania návratnú finančnú výpomoc štátu pre VšZP.

Ministerstvo navrhlo zlúčenie oboch poisťovní v minulosti už viackrát. O takýto krok sa pokúsil aj predchádzajúci šéf rezortu Ivan Valentovič, ktorý tak reagoval na požiadavku vlády. Projekt však z dôvodu prechodu na euro odložili. Vláda v januári tohto roku vzala na vedomie správu, v ktorej Ministerstvo zdravotníctva SR zlúčenie poisťovní neodporúčalo, keďže by bolo bez finančného efektu. Súčasný minister Richard Raši vtedy uviedol, že takýto krok by si vedel predstaviť v prípade existencie jednej poisťovne hospodáriacej s verejnými zdrojmi. Ostatné poisťovne mali ponúkať individuálne pripoistenie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: