Úmrtnosť sa od roku 1993 drží pod hranicou 10 osôb na 100 tisíc obyvateľov

V minulom roku zomrelo v Slovenskej republike 53.164 osôb, z čoho 25.170 bolo žien a 27.994 mužov. Hrubá miera úmrtnosti medziročne poklesla o 0,2 bodu na 10,0 promile. Úmrtnosť obyvateľstva sa od roku 1993 udržuje pod hranicou 10 zomretých osôb na 1000 obyvateľov. "Od roku 2004 pozorujeme trend rastu reprodukčných mier – mierne sa zvyšuje pôrodnosť, naďalej klesá potratovosť, prirodzený prírastok na 1000 obyvateľov je v kladných číslach, vyššie hodnoty má v roku 2008," konštatuje sa v Správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006 - 2008, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do pripomienkového konania.

Najčastejšími príčinami úmrtia v roku 2007 boli choroby obehovej sústavy, nádory, vonkajšie príčiny, ochorenia dýchacej a tráviacej sústavy. Ako sa v správe ďalej uvádza, napriek pozitívnemu klesaniu štandardizovanej miery úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, Slovensko aj naďalej zostáva na chvoste Európy. Úmrtnosť na nádorové ochorenia u mužov aj žien má síce od roku 2003 stagnujúci charakter, incidencia niektorých typov nádorov je však mierne stúpajúca. Narastá tiež výskyt diabetu u dospelých, chronickej obštrukčnej choroby pľúc a asthmy bronchiale. Stúpa aj ich prevalencia, teda demografický ukazovateľ, ktorý vyjadruje pomer počtu chorých ľudí k počtu obyvateľov.

Od roku 2000, kedy sa začalo štatistické zisťovanie v psychiatrických ambulanciách, bol zaznamenaný aj plynulý nárast počtu psychiatrických vyšetrení. Epidemiologická situácia infekčných ochorení bola v rokoch 2006 až 2008 priaznivá. V skupine črevných nákaz došlo oproti roku 2005 k poklesu salmonelóz a hnačiek s neobjasnenou etiológiou. Naopak u hnačkových ochorení s objasnenou etiológiou a vírusovej hepatitídy typu A prišlo k vzostupu chorobnosti. V minulom roku výrazne vzrástla chorobnosť na čierny kašeľ, výskyt ochorení, proti ktorým sa na Slovensku očkuje bol však ojedinelý alebo nulový. Z nákaz prenosných zo zvierat na človeka bol zaznamenaný vzostup ochorení na listeriózu a kliešťovú encefalitídu. Počet novoregistrovaných prípadov HIV infekcie v roku 2008 predstavuje najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku v celom sledovanom období od roku 1985.

Podľa predpokladov bude počet úmrtí na ochorenia neinfekčnej etiológie stúpať. Preto je podľa rezortu zdravotníctva nutné intenzívnejšie rozvíjať preventívno–edukačné projekty, naďalej sa zapájať a rozvíjať spoluprácu v projektoch koordinovaných Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou. "V neposlednom rade vo zvýšenej miere venovať úsilie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu," konštatuje sa v správe.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: