ÚDZS zastavil správne konanie voči zdravotnej poisťovni Union

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zastavil správne konanie voči zdravotnej poisťovni (ZP) Union, ktoré začal ešte 1. októbra 2008. Spravil tak na základe správy nezávislého audítora, podľa ktorej sa audit uskutočnil v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, pričom výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne za rok 2008 bol v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. "Týmto rozhodnutím ÚDZS sa potvrdilo naše stanovisko, ktoré sme od začiatku deklarovali, že Union zdravotná poisťovňa zákon neporušila," uviedol v tejto súvislosti predseda predstavenstva poisťovne Tibor Bôrik s tým, že ZP Union bola a je solventná aj bez navýšenia základného imania.

"Zdravotná poisťovňa predložila úradu účtovnú závierku overenú audítorom, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2008," informuje ÚDZS. Dôvodom začatia správneho konania boli zistenia úradu, že ZP k 31. decembru 2007 dosiahla záporný výsledok hospodárenia, pričom dosiahnutá strata prevyšovala 50 percent vlastného imania. Uvedené skutočnosti podľa ÚDZS naznačovali, že v hospodárení Unionu by mohlo dôjsť k porušeniu zákona o zdravotných poisťovniach.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: