V prípade pokuty vo výške 166 tisíc eur pre Dôveru stále nerozhodol

Správne konanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) voči zdravotnej poisťovni (ZP) Dôvera, podľa ktorého má zaplatiť pokutu vo výške 165.969 eur (4.999.982 Sk), stále pokračuje vo vyhodnocovaní námietok v zákonnej lehote. Pre TASR to potvrdil hovorca úradu Milan Michalič. "ÚDZS nám doručil informáciu o predĺžení lehoty. Lehota stále plynie. Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera podala rozklad a veríme, že ho ÚDZS príjme," uviedla pre TASR špecialistka pre externú a internú komunikáciu Dôvery Andrea Bakošová.

Poisťovňa je totiž naďalej presvedčená, že postup úradu je v tejto záležitosti neadekvátny a neopodstatnený. "Faktom ostáva, že sme splnili všetko v súlade s platnou legislatívou, plníme si platobnú schopnosť, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti platíme priebežne. Nepredlžujeme lehoty splatnosti, sme finančne stabilná zdravotná poisťovňa, na účte máme vyše 40 miliónov eur (1,21 miliardy Sk)," dodala Bakošová.

Predseda úradu Richard Demovič ešte koncom júna tohto roka uviedol, že Dôvera vzniesla námietky voči zaujatosti a tomu, že akcionár poisťovne nebol prizvaný ako účastník správneho konania. "V najbližšom čase zasadne osobitná komisia, ktorá bude riešiť otázku oprávnenosti akcionára ako účastníka správneho konania. Ak zvládneme všetky tieto námietky a nepribudnú ďalšie, tak potom prikročíme k druhostupňovému rozhodnutiu," uviedol v tom čase Demovič pre TASR. Voči druhostupňovému rozhodnutiu možno podať žalobu na súd. Podľa Bakošovej je však zatiaľ predčasné špekulovať o takejto možnosti, nakoľko ÚDZS ešte nerozhodol.

Úrad pre dohľad ešte na jar tohto roka uložil Dôvere sankciu a zároveň povinnosť vypracovať ozdravný plán, na základe ktorého mu bude pravidelne preukazovať platobnú schopnosť v lehote určenej zákonom. Dôvodom malo byť nesplnenie povinnosti zo strany poisťovne preukázať predpísaným spôsobom platobnú schopnosť za január tohto roka. Dôvera nepredložila úradu súvahu a výkaz ziskov a strát za január 2009 v zákonnej lehote, t. j. do 25. februára 2009. Úrad sa tak podľa Demoviča dostal do situácie, že nemal v časovom horizonte určenom zákonom objektívne informácie o platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne. Zároveň však pripustil, že Dôvera predložila dôkazy, podľa ktorých bola platobne schopná aj na konci minulého roka či vo februári 2009. Podľa Dôvery bol takýto postup neadekvátny a nepochopiteľný. Jej generálny riaditeľ Martin Šimun v tejto súvislosti vtedy uviedol, že nevidí dôvod na predloženie ozdravného plánu. Zdôraznil, že zdravotná poisťovňa nemá žiadne problémy takého rozsahu, aby bol regulačný orgán nútený voči nej týmto spôsobom postupovať. Poisťovňa zároveň tvrdí, že splnila svoje povinnosti aj formálne.

V minulom roku všetky zdravotné poisťovne preukázali úradu skutočnú mieru platobnej schopnosti. Vyplýva to zo Správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2008. Zdravotné poisťovne sú povinné počas svojej činnosti zabezpečovať a dodržiavať platobnú schopnosť a dodržiavanie mesačne preukazovať úradu výkazom, doloženým protokolom o správnosti výpočtu, vypracovaným odborom vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne.

Výkazy boli zdravotné poisťovne povinné predkladať úradu do 25. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac. Platobná schopnosť sa preukazovala podielom vlastných zdrojov na poistnom po prerozdelení za predchádzajúcich 12 mesiacov. Minimálna miera musela dosiahnuť hodnotu troch percent z poistného po prerozdelení za predchádzajúcich 12 mesiacov, najmenej vo výške 50 miliónov Sk (1,66 milióna eur). Všetky zdravotné poisťovne požadované percento minimálnej miery platobnej schopnosti v každom mesiaci roka 2008 dosiahli a zabezpečili svoju platobnú schopnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: