K pitnej vode z vododovodu malo v roku 2008 prístup 86 percent občanov

Na Slovensku malo vlani prístup k pitnej vode z verejných vodovodov 86 percent obyvateľov, čo predstavuje napriek rozširovaniu sietí verejných vodovodov a budovaniu nových prípojok v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny pokles. "Obyvatelia čoraz menej využívajú vodu z verejných vodovodov, respektíve ak sa aj v obci vybuduje nový vodovod, obyvatelia sa naň nepripájajú," uvádza sa v správe o zdravotnom stave obyvateľstva z dielne ministerstva zdravotníctva.

Krajom s dlhodobo najvyšším percentom zásobovaných obyvateľov je Bratislavský kraj, najnižšie percento dosahujú Košický a Prešovský kraj. Eviduje sa aj pokles spotreby pitnej vody z verejných vodovodov. Predpokladá sa, že obyvatelia využívajú ako doplnkový zdroj vodu z vlastnej studne alebo uprednostňujú kupované balené vody. Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z individuálnych studní s nesledovanou kvalitou sa pohybuje od troch percent v Bratislavskom kraji po vyše 20 percent v Prešovskom a Košickom kraji.

V obciach, kde nie je ešte stále vybudovaný verejný vodovod, sú obyvatelia odkázaní na zásobovanie vodou zo studní. "Úroveň starostlivosti o verejné studne sa naďalej znižovala a pitná voda v nich často vykazuje nevyhovujúcu kvalitu," upozorňuje ministerstvo. Vo väčšine obcí s verejnými studňami využívajú občania z ekonomických dôvodov pre zásobovanie aj vlastné vodné zdroje. Kvalita tejto vody pritom často nezodpovedá požiadavkám nariadenia vlády.

Pitná voda nesmie z hľadiska zdravotnej bezpečnosti obsahovať také organizmy alebo koncentrácie látok, ktoré by mohli mať pri okamžitom alebo dlhodobom používaní nepriaznivý vplyv na zdravie človeka. V oblastiach s trvale nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody, kde nemožno zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva iným spôsobom, hygienici udelili výnimky na používanie vody, ktorá nespĺňa limity. V platnosti zostala výnimka pre dusičnany v okrese Košice–okolie a udelila sa aj výnimka pre povrchový vodárenský zdroj Rožňavský potok.

V minulom roku sa nezaznamenalo v súvislosti s vodou žiadne ochorenie ani epidémia. Zvýšené koncentrácie dusičnanov v pitnej vode vo verejných vodovodov sa registrovali v niektorých obciach okresov Pezinok, Malacky a Senec. Táto voda tak nebola vhodná na prípravu dojčenskej stravy. "Treba upozorniť najmä na pretrvávajúce vysoké riziko poškodenia zdravia pri užívaní vôd s nevyhovujúcou kvalitou z verejných studní a individuálnych zdrojov najmä v rómskych osadách. Rizikové ostávajú naďalej aj povrchové zdroje pre verejné vodovody," zhrnul rezort.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: