Od októbra budúceho roka už cigarety "desiatky" na Slovensku nekúpite

Predaj balení, ktoré obsahujú desať cigariet, sa na Slovensku od začiatku augusta budúceho roka končí. Výroba a dovoz takýchto cigariet na územie SR je možný najneskôr do 31. januára 2010. Od začiatku októbra tohto roka bude platiť zákaz predaja iných balení cigariet ako tie, ktoré obsahujú 19, 20 či 10 kusov cigariet. Ich výroba a dovoz do SR bol možný do 31. januára 2009.

"Kontrolné orgány majú povinnosť bezodkladne oznámiť porušenie zákona Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorá uloží pokutu fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe nerešpektujúcej zákaz alebo obmedzenie predaja tabakových výrobkov v zmysle uvedených ustanovení vo výške od 331 eur (9971 Sk) do 6638 eur (200.000 Sk)," uviedol Stanislav Ďurina z Colného riaditeľstva SR.

Od 1. februára tohto roka musí byť spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu po 1. februári 2009 označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno "B", označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2009, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.

Cigarety označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom 2009 sa môžu predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. októbra 2009. "Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené," vysvetlil Ďurina.

Množstvo takýchto balení cigariet, ktoré predajcovia nepredajú do konca októbra, sú povinní oznámiť do 15. novembra 2009 písomne alebo elektronicky miestne príslušnému colnému úradu. Zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: