Stanovisko MZ SR: Denník Sme opäť oklamaný

Ministerstvo zdravotníctva musí opätovne s poľutovaním konštatovať, že denník Sme v sobotu 12. septembra 2009, na strane 7, v článku pod titulom "Záchranárom spis nedali", publikoval neoverené informácie.

Práca s faktami v článku je nekorektná, obsah článku je skresľujúci a jeho autorka Veronika Folentová uvádza, že "Ministerstvo zdravotníctva neumožnilo nazrieť do spisu účastníkom výberového konania na záchranky. Spis by pritom mohol objasniť, prečo v súťaži neuspeli."

Členovia Asociácie poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby Ján Hencel a Michal Bahelka prišli na Ministerstvo zdravotníctva SR v piatok 11. septembra popoludní (15.15 h) a žiadali sprístupniť spis. Ministerstvo zdravotníctva ako ústredný orgán štátnej správy nemá problémy so zverejňovaním spisu, ale v tomto prípade postupuje v zmysle Zákona o správnom konaní č. 71/ l967 Z. z. , § 23.

Zo zákona, o ktorom vo svojom článku hovorí aj redaktorka Veronika Folentová, a mohla si dané skutočnosti overiť pri písaní samotného textu, jednoznačne vyplýva, že žiadatelia z Asociácie nedodržali uvedený postup, domáhali sa prístupu k spisu v čase, keď im ho prakticky nebolo možné v danej popoludňajšej hodine sprístupniť. Naopak, generálna riaditeľka Sekcie legislatívno-právnej MZ SR bola maximálne ústretová a telefonicky navrhla najbližší možný termín – stredu 16. septembra. To znamená, že poskytla termín v prvý možný pracovný deň v týždni (pondelok čerpala dovolenku a utorok - 15. 9. je štátny sviatok), pričom zákon hovorí až o 30-dňovej lehote.

V článku je uvedené, že nahliadnutie do spisu je úplne štandardný a bežný úkon. Áno, s týmto tvrdením sa MZ SR stotožňuje a nahliadnutie do dokumentov je aj na pôde MZ SR štandardným úkonom. Treba však postupovať podľa zákona o správnom konaní, lehota na vybavenie žiadosti je 30-dňová. Napokon, aj Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. stanovuje osem pracovných dní na vybavenie žiadosti o informáciu od dňa jej podania. Ministerstvo zdravotníctva denne vybavuje široké spektrum agendy, do ktorej patrí aj táto žiadosť. Vzhľadom na to, že ide o ústredný orgán štátnej správy, každý úkon musí byť vykonaný dôsledne, preto nemožno reagovať okamžite, z minúty na minútu ( ako píše autorka článku "... spis sa vyloží z plechovej skrine, dá sa na stôl a umožní sa účastníkovi doň nahliadnuť..."). Nie je to také jednoduché, ako píše autorka, lebo aj tento postup presne stanovuje zákon.

Ministerstvo zdravotníctva považuje novinársku prácu za náročnú, aj redaktori by však mali pracovať profesionálne a rešpektovať zásady novinárskej tvorby a etiky, do ktorej patrí aj overovanie si informácií. V tomto prípade autorka článku Veronika Folentová však takýto postup nedodržala a publikovala neoverené informácie. Ministerstvo zdravotníctva s poľutovaním konštatuje, že podobný prístup sa zo strany denníka Sme v krátkom čase zopakoval. Veríme, že v budúcnosti bude profesionalita pri tvorbe článkov prvoradá, predovšetkým v prospech pravdivého informovania verejnosti.

Hovorkyňa MZ SR Zuzana Čižmáriková

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: