MZ SR zverejnilo novú výzvu pre polikliniky a zdravotné strediská

Polikliniky a zdravotné strediská môžu na svoju rekonštrukciu a modernizáciu získať 10 miliónov eur (301,3 mil. Sk). Ministerstvo zdravotníctva SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo, zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pod názvom Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Celková suma finančných prostriedkov na NFP vyčlenená na túto výzvu predstavuje 10 miliónov eur (301,3 mil. Sk). Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 1,5 mil. eur (45,2 mil. Sk) a maximálna výška je 2,5 mil. eur (75,3 mil. Sk). Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je stanovený na 30. decembra 2009.

Oprávneným žiadateľom je vlastník, správca alebo nájomca zdravotníckeho zariadenia, ktoré je predmetom projektu, a v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť od roku 2008 a skôr a v čase predloženia projektu je v ňom minimálne päť a viac samostatných funkčných ambulancií s prednostným zameraním na liečbu „ochorení skupiny 5“, v ktorých sa denne poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť. Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila 8. novembra 2007 samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva. Vybrané zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa tak môžu uchádzať o finančné prostriedky vo výške 250 miliónov eur (7,531 miliardy Sk), ktoré SR v programovom období 2007-2013 môže čerpať v oblasti zdravotníctva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekty budú spolufinancované aj zo štátneho rozpočtu.

VÝZVA OPZ 2009/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská

Dňa 18. septembra 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia".

Výzva bola vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP vyčlenená na túto výzvu, predstavuje 10 000 000 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 1 500 000 EUR a maximálna výška je 2 500 000 EUR. Informácia o konaní informačných seminárov k vyhlásenej výzve bude zverejnená na tejto webovej stránke do dvoch týždňov od vyhlásenia výzvy v sekcii Aktuality a v sekcii Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie v kategórii Plánované akcie.
Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je výzvou stanovený na 30. decembra 2009.

Zdroj: MZ SR

Bližšie informácie: http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy/vyzva-opz-20092102-pre-polikliniky-a-zdravotne-strediska

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: